PUPP EX­CLU­SI­VE

Ex­klu­ziv­ní pobyt v Kar­lo­vých Va­rech a v Grand­ho­te­lu Pupp.

Pupp Journal (CZ+DE) - - Puppjournal -

kom­fort­ní uby­to­vá­ní se snídaní na dvě no­ci ve vy­bra­ném ty­pu po­ko­je

kre­dit 50 EUR na osobu na služ­by Grand­ho­te­lu Pupp včet­ně gas­tro­no­mi­cké na­bíd­ky a služeb v Pupp Roy­al Spa dle Vaše­ho výbě­ru

vs­tup do fit­ness cen­tra a well­ness cen­tra s ba­zé­nem a sau­na­mi den­ně jsou Vám k dis­po­zi­ci další re­stau­ra­ce, ba­ry a bou­tique zó­na v příze­mí Grand­ho­te­lu Pupp

pro večerní zába­vu do­po­ruču­je­me návštěvu Be­cher ´s Ba­ru s ži­vou hud­bou a ka­si­na pří­mo v ho­te­lu

Newspapers in German

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.