VÍTE, ŽE…

Pupp Journal (CZ+DE) - - Puppjournal -

dne 3. čer­vence 1786 us­pořádal děčíns­ký hr­a­bě Jo­sef Thun v Pup­povs­ké ale­ji na počest vé­vod­kyně z Mei­nin­ge­nu ša­cho­vou hru s „ži­vý­mi fi­gur­a­mi“– přev­lečený­mi dív­ka­mi a chlap­ci ve věku 10–12 let.

Hráči ša­cho­vé par­tie by­li hr­a­bě Thun a ba­ron Jo­sef Hein­rich von Rack­nitz z Drážďan, sas­ký příro­do­vě­dec a au­tor výz­na­mné kni­hy o geo­lo­gii Kar­lo­vých Varů. Hr­a­bě Thun dával po­ky­ny k pře­sun­ům dětí po vel­ké pís­kem vy­sy­p­ané ša­chov­ni­ci z oken Čes­ké­ho sálu (něk­dy se uvádí, že tak či­nil ta­senou šav­lí). Thun byl pros­lu­lý tím, že své hos­ty ne­jen v Kar­lo­vých Va­rech čas­to ba­vil pouštěním vz­dušných balónů.

Ro­ku 1794 za­ložil hr­a­bě Fran­tišek Jo­sef Thun v Kar­lo­vars­kém kra­ji to­vár­nu na výro­bu porcelá­nu.

Ta se sta­la je­ho před­ním výrob­cem a zas­louži­la se o roz­voj a pros­lu­lost kar­lo­vars­ké­ho re­gi­o­nu co­by „ev­rops­ké­ho cen­tra bí­lé­ho zla­ta“. Kva­li­ta porcelá­nu Thun dosáh­la ta­ko­vé­ho věh­la­su, že se ma­nu­fak­tu­ra sta­la je­ho dvor­ním do­da­va­te­lem na cí­sařs­ký dvůr ve Víd­ni. Pro hos­ty Grand­ho­te­lu Pupp je vy­brá­no hned ně­ko­lik de­si­gno­vých řad ze součas­né­ho výrob­ního pro­gra­mu značky Thun. Výji­mečný sou­bor porcelá­nu v návaz­nos­ti na staletou tra­di­ci ne­se jmé­no Ber­na­dot­te a může­te jej ob­di­vo­vat v Ca­fé Pupp. Porcelán je k zak­ou­pení v ho­tel­o­vém Pupp Sho­pu.

Newspapers in German

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.