FIREMNÍ AKCE

Pupp Journal (CZ+DE) - - Puppjournal -

Grand­ho­tel Pupp na­bízí uni­kát­ní spo­jení lázeňst­ví a re­la­x­ačních po­bytů s mož­nost­mi rea­liza­ce roz­ličných ak­cí, od spo­lečens­kých večerů a kor­porát­ních jed­ná­ní až po kon­gre­sy a fes­ti­va­ly svě­to­vé­ho výz­na­mu. Uni­kát­ní at­mos­fé­ra ru­ku v ru­ce s roz­vi­nu­tou in­fra­struk­turou a per­fekt­ní­mi služb­a­mi pře­durču­je ten­to ho­tel, aby na­plnil a pře­dčil oče­kává­ní ši­ro­ké­ho spek­tra pořa­da­telů.

Kom­plet­ní záze­mí zahr­nu­je je­di­nečný Slav­nost­ní sál a dalších deset va­ria­bilních salón­ků, kon­fe­renční tech­ni­ku dle přá­ní, ne­pře­trži­tou tech­nick­ou pod­po­ru během ak­cí, bo­ha­tý do­pro­vod­ný pro­gram, za­jištění ex­kur­zí a vý­le­tů do okolí. Každý de­tail Vám po­mo­hou zko­or­di­no­vat zkušení pra­cov­níci ob­chod­ního a F&B od­dě­lení.

Grand­ho­tel Pupp dá Vašim ak­cím punc výji­meč­nos­ti a zan­echá účast­níkům ne­za­po­me­nu­telný záži­tek z příjem­né at­mos­fé­ry po­bytu v lázeňs­kém měs­tě Kar­lo­vy Va­ry.

Může­me Vám na­bíd­nout naše služ­by?

Tel.: +420 353 109 172; E- mail: cor­po­ra­te@pupp.cz

Do port­fo­lia pro­s­torů pro akce při­by­la ven­kov­ní te­ra­sa, vy­bu­do­vaná v sa­mot­ném srdci ho­tel­o­vé­ho kom­ple­xu Grand­ho­te­lu Pupp. Na ploše 300 m2 se mo­hou od­ehrávat od­po­led­ní kok­te­j­ly, re­cep­ce, rau­ty až pro 120 os­ob. Za­bez­pečen je sa­mostat­ný re­p­re­zen­ta­tiv­ní vs­tup od ho­tel­o­vé re­cep­ce Ri­ver Si­de.

Zum Port­fo­lio der Ver­an­stal­tungs­räum­lich­kei­ten ist ei­ne Au­ßen­ter­ras­se hin­zu­ge­kom­men, die mit­ten im Her­zen des Ho­tel­kom­ple­xes des Grand­ho­tels Pupp er­rich­tet wor­den ist. Auf ei­ner Flä­che von 300 m2 kön­nen Nach­mit­tags­cock­tails, Emp­fän­ge und Routs für bis zu 120 Per­so­nen über die Büh­ne ge­hen. Es ist ein selbst­stän­di­ger re­prä­sen­ta­ti­ver Ein­tritt von der Ho­tel­re­zep­ti­on Ri­ver Si­de aus si­cher­ge­stellt.

Newspapers in German

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.