DOPŘEJTE SI CHVÍLE RELAXACE, NECHTE ODPLYNOUT STRES A NAPĚTÍ. ZAVŘETE OČI A KONCENTRUJTE SE NA PŘÍJEM­NÉ PŮSOBENÍ PROCEDUR.

Pupp Journal (CZ+DE) - - Puppjournal -

Ájur­vé­da je sta­ro­věká ce­lost­ní nau­ka o ži­vo­tě, slo­vo AYUR zna­mená ži­vot a VEDA zna­lost a vědění. Ájur­vé­da je nauk­ou o tom, co má čl­o­věk dělat či co ne­má nás­le­do­vat, aby byl v rov­no­váze, te­dy zdra­vý, a vedl šťast­ný a spo­ko­jený ži­vot po strán­ce fy­zické, dušev­ní a spo­lečens­ké. Ájur­vé­da také zdůra­zňu­je, že „ pre­vence je le­pší než léčba“.

Ájur­véds­ké masáže re­gen­e­ru­jí tě­lo, ak­ti­vu­jí mysl, ob­no­vu­jí mla­dist­vou sí­lu a vi­ta­li­tu, bu­du­jí odol­nost vůči ne­mo­cem, ale také zle­pšu­jí stav ple­ti. Na­bíze­jí trva­lou úle­vu od chro­nické bo­le­sti, na­př. rev­ma­tické, od bo­le­sti zad, ztuhlos­ti krku ne­bo mi­gré­ny. Spe­ciální ájur­véds­ké léči­vé ole­je jsou schop­ny pro­ni­kat do bun­ěk a tká­ní a pod­po­ru­jí uvolňo­vá­ní uložených to­xinů.

Náš te­ra­peut Sa­thy po­chází ze Srí Lan­ky a je Vám k dis­po­zi­ci od 7. květ­na, každý tý­den od stře­dy do ne­dě­le.

Pro výji­meč­nou péči o Vaše tě­lo může­te vyz­koušet blaho­dár­né účin­ky přírod­ní bio kos­me­ti­ky Mce­ly Bou­quet, která je vy­rábě­na na zák­la­dě starých re­cep­tur pří­mo v zá­me­cké la­bo­ra­toři Cha­teau Mce­ly. Léči­vé do­te­ky tě­la růz­né in­ten­zi­ty od jem­né en­er­ge­tické až po hloubko­vou masáž uvolní napětí, zklid­ní mysl a re­gen­e­ru­jí po­kožku. Ušlech­tilé a von­né ole­je bu­dou ještě dlo­u­hé ho­di­ny in­ten­ziv­ně půso­bit pod­le své­ho spe­ci­fické­ho účin­ku na mís­tech, kde je jich po­tře­ba.

Pro ne­jhlub­ší záži­tek a re­ge­ne­r­a­ci tě­la, mys­li a duše jsou ur­če­ny je­di­neč­né ri­tuá­ly Mce­ly Bou­quet. Kom­bin­u­je se v nich ně­ko­lik te­ra­pií tak, aby by­lo do­saže­no co nej­většího uvolnění a zkráš­lení. Ne­jušlech­ti­le­jší esen­ciální ole­je v bo­ha­tém aro­ma­te­ra­peu­tickém množst­ví vyh­la­dí po­kožku, zle­pší je­jí pruž­nost a zklid­ní i tu ne­jpře­pra­co­vanější mysl a ne­ju­na­venější tě­lo. Proži­je­te neob­vyk­le hlub­ok­ou ukli­dňu­jící a léči­vou en­er­gii, která Vás po­sí­lí a povz­ne­se nad každo­den­ní sta­ros­ti.

Newspapers in German

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.