PŘEDSTAVUJEME

Pupp Journal (CZ+DE) - - Puppjournal -

Právě v hor­kých let­ních mě­sících nás myš­len­ky svádějí k mra­zi­vým ra­do­ván­kám, na kte­ré se může­me ná­ležitě při­pra­vit.

Představujeme Vám sal­cburskou fir­mu, která ob­léká všech­ny váš­ni­vé příz­ni­vce zi­my, vyža­du­jící ma­xi­mum stylu a pohod­lí. Itals­ký de­sign, roz­ma­nité stři­hy, použití je­di­nečných ba­rev a ma­te­riá­ly, ve kterých je Vám za­ručeně te­plo i v ne­j­tužších mra­zech. Ano, právě to je EMMEGI.

Každý kus oblečení um­ožní vy­nik­nout os­ob­nos­ti zá­kaz­ní­ka. Lu­xus­ní styl podtrhnou kva­lit­ní kožeši­ny, jež jsou ne­díl­nou součás­tí oblečení. Nechte se ob­léknout itals­kým návr­hářem a nechte vy­nik­nout svou os­ob­nost v zim­ním oblečení EMMEGI.

LU­XUS – KRÁ­SA – KVA­LI­TA ... TO JE EMMEGI

Newspapers in German

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.