HISTORICKÉ OKAMŽIKY

Ko­nec 19. sto­le­tí je oz­načo­ván ja­ko Zla­tý věk (Bel­le Epo­que) Grand­ho­te­lu Pupp. V du­chu pozd­ního his­to­ris­mu a nas­tu­pu­jící se­ce­se za­počíná výs­tav­ba vel­ko­le­pé­ho mo­derního ho­te­lu...

Pupp Journal (CZ+DE) - - Editorial - Po­kračo­vá­ní příště.

1871 Před Grand­ho­t­e­lem Pupp pos­ta­ven hu­dební pa­vi­lon

1872 Za­ložení spo­leč­né fir­my Pup­pů (An­ton, Ju­li­us, Hein­rich)

1873 Ote­vřen no­vý Ca­fé-Sa­lon Pupp s ve­ran­da­mi

1883 Pos­ta­ven Park­ho­tel Pupp (dnes ho­tel­o­vá část Park Si­de)

1890 Za­lože­na ak­cio­vá spo­leč­nost v če­le s An­to­nem Pup­pem

1893 Začíná přes­tav­ba ho­tel­o­vé­ho kom­ple­xu do dnešní vnější po­do­by

1903 Do ve­dení spo­leč­nos­ti Grand­ho­tel Pupp nas­tou­pil Ka­rel Pupp

1904 Na ofi­ciální návštěvu Kar­lo­vých Varů při­jel rak­ous­ký cí­sař Fran­tišek Jo­sef I.

1907 Do­konče­na výs­tav­ba neo­ba­ro­kního Slav­nost­ního sálu

1912 Vel­ký ro­din­ný ban­ket ke 40. výročí trvá­ní ho­tel­o­vé spo­leč­nos­ti Grand­ho­te­lu Pupp

Newspapers in German

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.