EDITORIAL

Pupp Journal (CZ+DE) - - Editorial -

Grand­ho­tel Pupp plní v prv­ní řa­dě svou ro­li hos­ti­te­le, ale také hra­je ro­le, méně či více zná­mé, fil­mo­vé. Tak by­li při­jíždějící hos­té v dub­nu 2006 přek­va­pe­ni, když je Grand­ho­tel Pupp ví­tal ná­pi­sy Ho­tel Sple­ndi­de - Mon­te­ne­gro. Ano, zrov­na se na­táče­la bon­d­ov­ka „Ca­si­no Roya­le“. Být u zro­du něče­ho no­vé­ho, zažít je­di­neč­nou at­mos­fé­ru, mít štěs­tí a pot­kat slav­né hvěz­dy se Vám může přiho­dit právě v Grand­ho­te­lu Pupp. V je­ho sálech, po­ko­jích, ve tvářích obslu­hu­jícího per­sonálu jsou ukry­ty příběhy, kte­ré by vy­da­ly na výprav­ný film. Grand­ho­tel Pupp je múzou a in­spi­rací ne­jen um­ěl­cům, ale všem li­dem ote­vřeným pro­žít spo­lu s ná­mi pár mo­men­tů pův­ab­né­ho ži­vo­ta. By­li js­te v Grand­ho­te­lu Pupp a vi­dě­li film Grand Bu­da­pest Ho­tel? Pak ne­mu­sí­me nic do­dávat a těší­me se na Vaši další návštěvu. Sr­dečně Vás zveme do Grand­ho­te­lu Pupp vy­chut­nat si a zažít neo­pa­ko­va­tel­né chví­le v jed­nom z ne­jstarších a ne­job­di­vo­vanějších tra­dičních ev­rops­kých ho­telů. Das Grand­ho­tel Pupp wird in ers­ter Li­nie sei­ner Rol­le als Gast­ge­ber ge­recht, spielt je­doch auch mehr oder we­ni­ger be­kann­te Film­rol­len. So wa­ren die an­rei­sen­den Gäs­te im April 2006 über-rascht, dass sie das Grand­ho­tel Pupp mit den Auf­schrif­ten Ho­tel Sple­ndi­de - Mon­te­ne­gro be-grüß­te. Zu je­nem Zeit­punkt ver­lie­fen ge­ra­de die Dreh­ar­bei­ten für den Ja­mes-Bond­Film „Ca­si­no Roya­le“. An der Wie­ge von et­was Neu­em zu ste­hen, ei­ne ein­zig­ar­ti­ge At­mo­sphä­re zu er­le­ben, Glück zu ha­ben und be­rühm­ten Stars zu be­geg­nen - kann Ih­nen ge­ra­de im Grand­ho­tel Pupp pas­sie­ren. In sei­nen Sä­len, sei­nen Zim­mern, in den Ge­sich­tern des be­die­nen­den Per­so­nals sind Be­ge­ben-hei­ten ver­bor­gen, die ge­nü­gend Stoff für ei­nen abend­fül­len­den Spiel­film bie­ten könn­ten. Das Grand­ho­tel ist nicht nur für Künst­ler ei­ne Mu­se und In­spi­ra­ti­on, son­dern für al­le Men­schen, die be­reit sind, mit uns ge­mein­sam ei­ni­ge Mo­men­te ei­nes reiz­vol­len Le­bens zu ver­brin­gen. Wa­ren Sie im Grand­ho­tel Pupp und ha­ben Sie den Film Grand Bu­da­pest Ho­tel ge­se­hen? Dann ist nichts hin­zu­zu­fü­gen, wo­bei wir uns auf Ih­ren wei­te­ren Be­such freu­en. Wir la­den Sie herz­lich in das Grand­ho­tel Pupp ein, um ein­ma­li­ge St­un­den und Ta­ge in ei­nem der äl­tes­ten und meist­be­wun­der­ten, tra­di­ti­ons­rei­chen eu­ro­päi­schen Ho­tels zu er­le­ben und zu ge­nie­ßen.

Z kro­ni­ky Grand­ho­te­lu Pupp, 2006 Aus der Chronik des Grand­ho­tels Pupp, 2006

Newspapers in German

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.