VÍTE, ŽE…

ro­di­na Pup­pů by­la spo­lu s kar­lo­vars­kým šer­mířs­kým klub­em v roce 1904 zak­la­da­te­lem prv­ního gol­fo­vé­ho hřiště v Kar­lo­vých Va­rech – Bře­zo­vé.

Pupp Journal (CZ+DE) - - News -

Na sklon­ku 19. sto­le­tí lá­ka­ly léči­vé pra­meny a spo­lečens­ký ži­vot do Kar­lo­vých Varů ved­le tra­diční ně­me­cké a rus­ké kli­en­te­ly stá­le více anglosas­ké hos­ty. Ti si do láz­ní při­váže­li zvy­klos­ti své domo­vi­ny, včet­ně to­u­hy zahrát si i zde golf. Prv­ním naja­tým tre­né­rem, který na po­zemcích Grand­ho­te­lu Pupp po­blíž Bře­zo­vé zas­vě­co­val hos­ty do hry, byl jis­tý M.W. Brown z Vel­ké Britá­nie. Úva­hy o výs­tav­bě gol­fo­vých areálů se v tis­ku ob­je­vu­jí od ro­ku 1903 a již o rok poz­ději byl za­ložen právě v Kar­lo­vých Va­rech vů­bec prv­ní gol­fo­vý klub na úze­mí Čech - In­ter­na­tio­na­ler Sport Club Carls­bad. V roce 1905 vz­ni­k­lo v údolí říčky Te­plé, v tzv. Kai­ser­par­ku, hřiště s de­ví­ti jam­ka­mi. Část par­cel teh­dy pa­tři­la měs­tu a část ho­te­lu Pupp, který klub výraz­ně pod­po­ro­val. Ote­vření hřiště by­lo obrovs­kým úspěchem. Záhy zís­ka­lo příz­vis­ko jed­no­ho z ne­jkrás­nějších v Rak­ous­ku-Uhers­ku. V Kar­lo­vých Va­rech se až do ro­ku 1911 hrá­la ama­térs­ká mis­trovst­ví Rak­ous­ka - právě pro at­mos­fé­ru zde­jšího hřiště. Ve 20. le­tech pro­běh­la malá změ­na náz­vu, z Kai­ser­par­ku se stal Gey­sir­park. Ale hřiště by­lo už tak pře­plně­né hráči, že mu­se­ly být pro­vi­z­orně um­isťo­vá­ny och­ran­né sítě kvů­li od­palům. V roce 1928 se začal v Kar­lo­vých Va­rech hle­dat vhod­ný pros­tor pro no­vé os­m­nác­tijam­ko­vé hřiště. By­lo zbu­do­vá­no v Olšo­vých Vra­tech pod­le fran­couz­ské­ho ar­chi­tek­ta Con­stan­ti­na Nos­kow­ské­ho. Hřiště by­lo slav­nost­ně ote­vře­no 30. červ­na 1935. Golf Re­sort v Olšo­vých Vra­tech každo­ročně na­vštíví tisíce gol­fis­tů z celé­ho svě­ta. V roce 1997 zde by­la vy­bu­do­vá­na ar­chi­tek­to­ni­cky uni­kát­ní klub­ov­na a Golf Re­stau­rant, který pro­vo­zu­je Grand­ho­tel Pupp. Ne­jle­pší výs­le­dek hřiště Golf Re­sort Kar­lo­vy Va­ry PAR 72: 64 ran – Tim Gor­nik ze Slo­vins­ka v roce 2013 při tur­na­ji In­ter­na­tio­nal Ama­teur Cham­pi­ons­hip.

Newspapers in German

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.