UŽIJTE SI HRU NA NE­JSTARŠÍCH GOL­FO­VÝCH HŘIŠTÍCH EVROPY

Pupp Journal (CZ+DE) - - News -

Grand­ho­tel Pupp za­jišťu­je hru na gol­fo­vých hřištích Golf Re­sor­tu Kar­lo­vy Va­ry, Asto­ria Golf Re­sor­tu Ci­hel­ny, Golf Clubu Kynžvart, kte­ré jsou po­važo­vá­ny za ne­jkrás­nější v Ev­ropě. Ho­tel se po­dí­lel na re­kon­struk­ci 18-ti jam­ko­vé­ho hřiště Golf Re­sor­tu Kar­lo­vy Va­ry, na re­no­va­ci ele­gant­ní bu­do­vy míst­ního gol­fo­vé­ho klubu a pro­vo­zu­je zde vyhlášený Golf Re­stau­rant. Po­se­zení v re­stau­ra­ntu či na te­ra­se skýtá krás­ný výh­led na ši­rok­ou fair­way a jam­ku č. 18. Z jí­delního líst­ku si může­te vy­brat ku­linářs­ké spe­cia­li­ty včet­ně steaků a lahod­ných de­zer­tů. Styl­o­vý in­te­riér um­ožňu­je pořádá­ní spo­lečens­kých ak­cí a výjimkou zde ne­j­sou ani svateb­ní hos­ti­ny. Ote­vře­no během gol­fo­vé se­zó­ny | Ge­öff­net wäh­rend der Golf­sai­son: 8:00-22:00

Newspapers in German

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.