PŘEDSTAVUJEME DUO JAN­SON

Pupp Journal (CZ+DE) - - News -

DUO JAN­SON hra­je v Grand­ho­te­lu Pupp od ro­ku 2011 a je spo­je­no se jmé­nem Ian Jan­son Ku­di­nov - skvělým ky­ta­ris­tou, vo­ka­lis­tou a skla­da­te­lem v jed­né os­obě. Ian Ku­di­nov začal své úspěš­né půso­bení v roce 2007 v me­zinárod­ním duu s Tomášem Šídlovs­kým (pia­no, vo­kál, zvuk) a sta­li se vel­mi po­pu­lární­mi na pražs­ké pop- co­ver scéně. V lis­top­a­du 2007 by­li přiz­vá­ni ně­me­ck­ou um­ěleck­ou agen­turou k účas­ti na AB­BA GREA­TEST SHOW a v rolích Björ­na Ul­va­eu­se a Ben­ny­ho An­ders­so­na od­ehrá­li tři še­stimě­síční tur­né po Ně­me­cku a Švý­cars­ku, cel­kem více než 200 kon­cer­tů. Ian Ku­di­nov ali­as Jan­son vys­tu­po­val jak v Čes­ku, tak v Ev­ropě, ale také v Číně (Šang­haj) a Hong­kon­gu v se­s­ta­vě ně­me­cké sku­pi­ny Die Ems­per­len. V součas­né do­bě se může­te do skla­deb skvělé­ho um­ěl­ce za­poslouchat při návštěvě Be­cher's Ba­ru.

Newspapers in German

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.