EDI­TO­RI­AL

Pupp Journal (CZ+DE) - - Editorial -

Vážení návštěv­níci Kar­lo­vých Varů, milí hos­té,

do ruky se Vám dos­t­ává další vy­dá­ní naše­ho ho­tel­o­vé­ho ma­ga­zí­nu. Js­me rá­di, že je pro Vás vždy příjem­ným průvodcem ne­jen po našem ho­te­lu, ale také po Kar­lo­vých Va­rech.

Věří­me, že i to­to pod­zim­ní a zim­ní vy­dá­ní bu­de pro Vás in­spi­rací, jak načer­pat no­vé sí­ly, jaké ak­ce během nás­le­du­jících mě­síců v Kar­lo­vých Va­rech na­vštívit. Bu­de­me rá­di, po­kud s ná­mi pro­ži­je­te pos­led­ní dny ro­ku 2015, ať již při ad­vent­ních ne­dělích před naším ho­t­e­lem ne­bo v rámci vá­nočních či sil­vestrovs­kých os­lav.

Věří­me, že každý z Vás u nás na­j­de to správ­né pro­s­tře­dí, kde se cítí­te příjem­ně. Do­vo­lu­ji si te­dy použít citát jed­né z výz­na­mných os­ob­nos­tí naše­ho měs­ta, kar­lo­vars­ké­ho his­to­ri­ka PhDr. Sta­nis­la­va Bu­ra­cho­viče.

Pupp – to není je­nom ho­tel. Pupp – to je ev­rops­ký feno­mén! Sta­nis­lav Bu­ra­cho­vič, 2008 Das Pupp – das ist nicht nur ein Ho­tel. Das Pupp – das ist ein eu­ro­päi­sches Phä­no­men! Sta­nis­lav Bu­ra­cho­vič, 2008

Sehr ge­ehr­te Be­su­cher von Karls­bad, lie­be Gäs­te,

Sie hal­ten ei­ne wei­te­re Aus­ga­be un­se­res Ho­tel­ma­ga­zins in der Hand. Wir sind froh, dass es Ih­nen stets ein an­ge­neh­mer Be­glei­ter nicht nur durch un­ser Ho­tel son­dern auch durch Karls­bad ist.

Wir sind da­von über­zeugt, dass die­se Herbst- und Win­ter­aus­ga­be ei­ne In­spi­ra­ti­on für Sie sein wird, wie Sie neue Kräf­te schöp­fen und wel­che Ver­an­stal­tun­gen Sie in den kom­men­den Mo­na­ten in Karls­bad be­su­chen kön­nen. Wir wür­den uns freu­en, wenn Sie die letz­ten Ta­ge des Jah­res 2015 mit uns ver­brin­gen wür­den, ob nun an den Ad­vents­sonn­ta­gen vor un­se­rem Ho­tel oder im Rah­men der Weih­nachts- oder Sil­ves­ter­fei­er­lich­kei­ten.

Wir den­ken, dass je­der von Ih­nen bei uns das rich­ti­ge Um­feld fin­det, in dem er sich wohl fühlt. Ich er­lau­be mir an die­ser Stel­le, ei­ne be­deu­ten­de Per­sön­lich­keit un­se­rer Stadt, den Karls­ba­der His­to­ri­ker Dr. phil. Sta­nis­lav Bu­ra­cho­vič, zu zi­tie­ren:

Andrea Pfef­fer-Fer­klo­vá Ge­nerální ře­di­tel­ka Ge­ne­ral­di­rek­to­rin

Newspapers in German

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.