HISTORICKÉ OKAMŽIKY

Pupp Journal (CZ+DE) - - News - Po­kračo­vá­ní příště.

Po skončení in­sti­tu­tu národ­ní správy byl Grand­ho­tel Pupp v le­tech 1948–1951 v rámci vše­obe­c­né cen­tra­liza­ce zahr­nut ja­ko závod do národ­ního pod­niku zva­né­ho Čes­koslovens­ké ho­te­ly. 1948 V čer­venci se v Ma­riáns­kých Láz­ních a Kar­lo­vých Va­rech ko­nal III. ročník Me­zinárod­ního fil­mo­vé­ho fes­ti­va­lu. V je­ho pro­gra­mu se v Grand­ho­te­lu Pupp us­ku­teč­ni­la tří­den­ní vol­ba král­ov­ny krá­sy. Král­ov­nou krá­sy se sta­la Pol­ka Ro­sa Koz­low­s­ka, dru­há by­la Vě­ra Chytil­o­vá, poz­dější slav­ná fil­mo­vá reži­sér­ka. Do Pup­pu při­jel prv­ní po­vá­lečný host z exo­tické ci­zi­ny, byl jím in­dický ma­ha­ra­dža z Dha­ram­pu­ru. 1950 V. ročník fil­mo­vé přehlíd­ky se z Ma­riáns­kých Láz­ní pře­sun­ul do Kar­lo­vých Varů, kde se je­jím hlav­ním dějištěm stal Grand­ho­tel Pupp. 1951 Před zahájením VI. Me­zinárod­ního fil­mo­vé­ho fes­ti­va­lu byl Grand­ho­tel Pupp ofi­ciálně pře­j­me­no­ván na Grand­ho­tel Mo­skva. 1955 V tom­to ro­ce by­lo v Grand­ho­te­lu Mo­skva um­ožně­no léčení os­ob též ze zahra­ničí. 1957 V září 1957 se v Grand­ho­te­lu Mo­skva ko­nal XVIII. po­kračo­va­cí kurs lé­kařů, výz­na­mná od­borná a v láz­ních Kar­lo­vých Va­rech tra­diční udá­lost. 1958 V ro­ce 1958, kdy vří­delní měs­to os­la­vo­va­lo 600. výročí své­ho za­ložení, se v kar­lo­vars­kém Lázeňs­kém ča­so­pi­se zača­ly ob­je­vo­vat pra­vi­del­né zprávy o výz­na­mných hos­tech Grand­ho­te­lu. To­mu se v tis­ku přez­díva­lo „ba­ro­metr cestov­ního ru­chu“. Za celý rok by­lo v ho­te­lu zkon­zu­mo­vá­no cel­kem 385 000 hlav­ních jí­del, v po­ko­jích se vys­třída­lo 77 934 domácích a zahra­ničních hos­tů z 51 ze­mí svě­ta. 1959 Po­ko­je by­ly pos­tup­ně vy­ba­veny no­vý­mi obra­zy a lu­xus­ní­mi ra­dio­při­jí­mači. V lé­tě pra­co­va­lo v ho­tel­o­vých pro­vo­zech na 500 zaměst­nan­ců.

Newspapers in German

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.