VÍTE, ŽE…

Pupp Journal (CZ+DE) - - News -

le­tos up­ly­ne 10 let od uve­dení bon­d­ov­ky Ca­si­no Roya­le. 21. film ze sé­rie o slav­ném agen­to­vi 007 byl na­táčen v Grand­ho­te­lu Pupp. Ve fil­mu jej uvi­dí­te ja­ko Ho­tel Sple­ndi­de v Mon­te­ne­gru. Po­kud js­te v našem ho­te­lu by­li, jis­tě js­te kráče­li ste­jný­mi mís­ty ja­ko Da­ni­el Craig a je­ho Bond Girl Eva Gre­en. Další ju­bi­le­um sla­ví Grand­ho­tel Pupp díky své his­to­rii. V ro­ce 1701 byl po­ložen zák­lad­ní ká­men ne­jstarší z bu­dov. Již 315 let pa­tří mezi sym­b­o­ly měs­ta Kar­lo­vy Va­ry, 315 let tra­di­ce dýchá z je­ho vel­ko­le­pých pros­tor. Výročí nej­větší v ro­ce 2016 při­pad­ne os­ob­nos­ti Kar­la IV. Je­denác­tý čes­ký král a záro­veň prv­ní, který se stal také cí­sařem Sva­té říše říms­ké, se nar­odil 14. květ­na 1316. Již v sed­mi le­tech byl oženěn s Blank­ou z Va­lois a dos­tal se na fran­couz­ský dvůr. Po­byt zde Kar­la vel­mi ov­liv­nil. Byl neo­b­yče­jně vz­dělaný a in­te­li­g­ent­ní, plyn­ně ho­vořil pě­ti ja­zy­ky. Svou moc využil ke zkon­soli­do­vá­ní čes­ké­ho stá­tu, který byl od je­ho do­by znám ja­ko Koruna čes­ká. Cí­sař byl také au­to­rem nej­výz­na­mnějšího říšs­ké­ho ús­tav­ního zá­ko­na Zla­té bu­ly. Ja­ko čes­ký král pros­lul Ka­rel pře­de­vším za­ložením uni­ver­zi­ty v Pra­ze, výs­tav­bou No­vé­ho Měs­ta Pražs­ké­ho, stav­bou ka­men­né­ho Kar­lo­va Mos­tu přes ře­ku Vl­ta­vu v Pra­ze a hr­a­du Kar­lš­te­j­na. Ja­ko malý jez­dil se svou mat­kou a sou­ro­zen­ci na hrad Lo­ket. Přes ne­pěkné vz­pomín­ky spja­té s přís­ným ot­cem na hrad ne­za­ne­vřel a na Lok­ti se v do­s­pě­los­ti zdržo­val poměrně čas­to. Kromě vyři­zo­vá­ní stát­nických zá­leži­tos­tí lo­vil zvěř v král­ovs­ké oboře, která zasa­ho­va­la až k údolí říčky Te­plá. Odtud pra­mení báje o ob­je­vení hor­kých léči­vých pra­menů a za­ložení svo­bod­né­ho král­ovs­ké­ho měs­ta, teh­dy na­zýva­né­ho Te­plé Láz­ně u Lok­te – dnešní svě­toz­ná­mé Kar­lo­vy Va­ry.

Newspapers in German

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.