HISTORICKÉ OKAMŽIKY

Pupp Journal (CZ+DE) - - News -

V ro­ce 1960 by­ly de­pan­dan­ce­mi Grand­ho­te­lu Mo­skva-Pupp do­my At­lan­tic, Horník a Se­vas­to­pol. Cel­kem měl ho­tel­o­vý kom­plex 1 080 lůžek. V ho­te­lu by­ly v pro­vo­zu tři re­stau­ra­ce, bar Flo­ren­ti­na, Sta­ročes­ká piv­nice, ka­vár­na, lázeňs­ká sa­moobslu­ha, ale také ka­deř­nict­ví a trvalá pro­de­jní výs­ta­va porcelá­nu, skla a love­ckých po­třeb. Grand­ho­tel Mo­skva-Pupp byl prá­vem oz­načo­ván za nej­větší spo­lečens­ké stře­dis­ko Kar­lo­vých Varů. 1964 Prv­ní po­vá­lečná vel­ká re­kon­struk­ce pro­běh­la v le­tech 1964-1968. V něk­terých oh­le­dech by­la k tra­diční­mu ho­te­lu vel­mi ne­cit­li­vá. Velk­ou kri­ti­ku skli­di­la přís­tav­ba uza­vře­né ven­kov­ní ve­r­an­dy a k vel­ké lí­tos­ti byl zde­mo­l­o­ván skleněný nábřežní kon­cert­ní pa­vi­lon, na­zývaný let­ní bar Flo­ren­ti­na. 1965 V sá­le Grand­ho­te­lu se ko­na­lo slav­nost­ní me­zinárod­ní set­ká­ní po­li­ti­ků a no­vinářů, jež by­lo prů­kaz­ným svě­dect­vím po­li­tické­ho tá­ní me­zi Výcho­dem a Zápa­dem. V tom­to ro­ce se zde na­táče­ly scé­ny čes­ké­ho fil­mu Svat­ba s pod­mínk­ou. 1966 Byl zří­zen Angli­cký a Fran­couz­ský saló­nek pro koná­ní svateb a ban­ke­tů. U vcho­du do ho­te­lu byl ja­ko tech­nická no­vin­ka in­s­tal­o­ván au­to­mat na čištění bot. Od květ­na do říj­na se v Grand­ho­te­lu Mo­skva-Pupp střída­ly sku­pi­ny tu­ris­tů z Ně­me­cké spol­ko­vé re­pu­bli­ky a Západ­ního Ber­lí­na. Výz­na­mní hos­té: še­jk Ab­dal­lah Dža­b­ir Sab­bah, íráns­ká prin­cez­na Ašraf Pahlavi, so­věts­ký kos­mo­naut Ju­rij Ga­ga­rin. 1967 V dub­nu byl po re­kon­struk­ci dán do pro­vo­zu Park­ho­tel a Slav­nost­ní sál s no­vým ba­rem Flo­ren­ti­na. Bar byl po­pu­lární svým skleněným a zdo­la nas­ví­ceným ta­nečním par­ke­tem. Ho­to­vé by­lo i par­ko­viště před ho­t­e­lem. 1968 Během fil­mo­vé­ho fes­ti­va­lu byl v Grand­ho­te­lu Mo­skva-Pupp uby­to­ván fran­couz­ský herec Pier­re Bri­ce, teh­dy již pros­lavený svou rolí in­diáns­ké­ho náčelní­ka Vin­ne­toua. Při je­ho návštěvě byl ho­tel ob­lé­hán da­vy lo­vců au­to­gramů. Po­kračo­vá­ní příště.

Newspapers in German

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.