EDITORIAL

Pupp Journal (CZ+DE) - - News -

Vážení hos­té, do­vol­te mi před­s­ta­vit další vy­dá­ní ho­tel­o­vé­ho ča­so­pi­su Pupp Jour­nal. V zim­ním čís­le Vám přináší­me in­for­mace o mož­nos­tech využití vol­né­ho ča­su v Kar­lo­vých Va­rech od říj­na do břez­na. S blížícím se závě­rem ro­ku si Vám do­vo­lu­je­me na­bíd­nout naše vá­noční a sil­vestrovs­ké po­byty. Věřím, že každý z Vás na­j­de v no­vém vy­dá­ní naše­ho ča­so­pi­su ně­co za­jí­ma­vé­ho a bu­de­te tak mít ale­s­poň další důvod, proč při­jet k nám do Kar­lo­vých Varů. Pře­je­me Vám příjem­ný závěr ro­ku, mno­ho zdra­ví, příjem­ných chvil a zážit­ků a těší­me se na spo­lečná set­ká­ní v ro­ce 2017. Za tým Grand­ho­te­lu Pupp

Pupp, to je ho­tel, jenž ne­má kon­ce. Ge­or­ges Cle­men­ceau, 1913

Lie­be Gäs­te, las­sen Sie mich Ih­nen ei­ne wei­te­re Aus­ga­be un­se­res Ho­tel­ma­ga­zins Pupp Jour­nal vor­stel­len. In der Win­ter-Aus­ga­be brin­gen wir Ih­nen In­for­ma­tio­nen über Frei­zeit­ak­ti­vi­tä­ten in Karls­bad im Zei­t­raum von Ok­to­ber bis März. Zum En­de des Jah­res möch­ten wir Ih­nen un­se­re Weih­nachts­und Sil­ves­ter­auf­ent­hal­te an­bie­ten. Ich hof­fe, dass je­der von Ih­nen im Pupp Jour­nal et­was In­ter­es­san­tes fin­det und da­mit ei­nen wei­te­ren Grund zum Aus­flug nach Karls­bad an­trifft. Wir wün­schen Ih­nen ei­nen an­ge­neh­men Jah­res­ab­schluss, viel Ge­sund­heit, noch vie­le schö­ne Mo­men­te und Er­leb­nis­se zu ver­brin­gen und wir freu­en uns Sie nächs­tes Jahr 2017 al­le wie­der zu tref­fen. Im Na­men des Grand­ho­tels Pupp

Pupp, ein Ho­tel, das kein En­de hat. Ge­or­ges Cle­men­ceau, 1913

Andrea Pfef­fer-Fer­klo­vá Ge­nerální ře­di­tel­ka Ge­ne­ral­di­rek­to­rin

Newspapers in German

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.