DOPŘEJTE SI CHVÍLE RELAXACE A KONCENTRUJTE SE NA PŘÍJEMNÉ PŮSOBENÍ PROCEDUR.

Pupp Journal (CZ+DE) - - News -

V zim­ním ob­do­bí Vám do­po­ruču­je­me zdra­ví pro­s­pěš­nou léčbu svě­t­lem a te­plem. Bi­op­tron bio­lam­pa využívá svě­tel­né ener­gie k lo­kální­mu bio­sti­mu­lační­mu působení s ur­ychlením re­ge­ne¬račních a ho­jivých po­ch­o­dů or­ga­nis­mu. Díky vli­vu na imu­nit­ní aparát dochází ke zkrá­cení do­by ho­jení. In­fra­te­ra­pie využívá vli­vu in­fračer­vené­ho záření, kte­ré pro­ni­ká in­ten­ziv­ně do kůže a pod­kožních struk­tur a ve­de k hloubko­vé­mu pro­hřátí or­ga­nis­mu. Má příz­ni­vý vliv na chro­nické de­ge­ne­ra­tiv­ní i poúra­zo­vé afek­ce po­hy­bo­vé­ho apará­tu, na dýchací ces­ty, cel­ko­vě ve­de k po­sí­lení imu­nit­ního sys­té­mu a zle­pšení vi­ta­li­ty. Sub­jek­tiv­ně je ta­to pro­ce­du­ra lé­pe snáše­na než sau­na či pá­ra. Pa­rafín na ru­ce slouží k pro­krvení a pro­hřátí ruk­ou. Uvolňu­je ztuhlé a bo­le­s­ti­vé klou­by, změkču­je zt­vrd­lou kůži. Je­ho účin­ky jsou es­te­tické, ale také zdra­vot­ní na rev­ma, klou­by, níz­ký tlak, stu­de­né ru­ce. Ba­hen­ní kou­pel spo­ju­je účin­ky te­plé kou­pe­le a přímě­si pe­lo­idu (bahna) s výraz­ným účin­kem na všech­ny chro­nické pa­to­lo­gické sta­vy po­hy­bo­vé­ho apará­tu, pře­de­vším klou­bů. Raše­li­no­vé kou­pe­le se vzácný­mi přímě­se­mi jsou je­di­neč­né díky svým léčeb­ným, re­ge­ne­r­ačním a om­la­zu­jícím účin­kům. Ba­hen­ní ob­kla­dy / par­afan­go půs­obí pro­ti­zá­nět­li­vě, re­gen­e­ru­jí poš­ko­ze­né tká­ně, zvyšu­jí pro­krvení, půs­obí pro­ti bo­les­tem a křečím, je do­saže­no efek­tu příjem­né­ho pro­hřátí a uvolnění svalů. Za­ned­ba­telný není ani je­jich po­zi­tiv­ní úči­nek pro­ti ce­lu­lit­i­dě. Ce­lo­těl­o­vý zá­bal se zák­la­dem z tra­dičních su­ro­vin do­dá po­kožce hy­drat­a­ci a ma­xi­mum výživ­ných lá­tek. Ve vel­mi krát­ké do­bě je ob­no­ve­na op­timální rov­no­váha po­kožky, zvýší se je­jí pruž­nost a zpev­ní se kon­tu­ry tě­la. Mar­kant­ní re­vi­ta­lizační úči­nek se pro­je­ví pře­de­vším na ne­j­ex­po­no­vaněj¬ších mís­tech, kde je po­kož­ka čas­to su­chá a cit­li­vá – na­př. na ko­lenou, lok­tech, de­kol­tu a pažích.

Newspapers in German

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.