FRANCK PROVOST

Pupp Journal (CZ+DE) - - News -

Ka­deř­nický a kos­me­tický sa­lon Franck Provost v Grand­ho­te­lu Pupp je mís­tem, kte­ré každo­ročně vítá hvěz­dy fil­mo­vé­ho fes­ti­va­lu a vy­pra­ví je „na čer­vený ko­be­rec“, chys­tá dá­my i pá­ny na ple­sy, večír­ky, ale také je zkrášlu­je pro je­jich každo­den­ní ži­vot. To vše v du­chu no­vých úče­so­vých tren­dů pří­mo z Paříže. Kromě vla­so­vých příprav­ků Franck Provost pra­cu­jí ka­deřníci se znač­ka­mi L'Oréal Pro­fes­si­onnel a Ké­ra­sta­se Pa­ris. Franck Provost v Grand­ho­te­lu Pupp na­bízí ka­deř­nické služ­by pro dá­my i pá­ny, ale také kos­me­tická oše­tření, ma­ni­kú­ru a pe­di­kú­ru. Der Fri­seur- und Kos­me­tik­sa­lon Franck Provost im Grand­ho­tel Pupp ist ein Ort, der all­jähr­lich die Stars des Film­fes­ti­vals will­kom­men heißt und sie auf den „ro­ten Tep­pich“schickt. Hier wer­den Da­men und Her­ren fur Bäl­le und Par­tys her­ge­rich­tet, al­ler­dings auch für das all­täg­li­che Le­ben schön­ge­macht. All dies im Geis­te neu­er Fri­su­ren­trends di­rekt aus Pa­ris. Au­ßer den Haar­prä­pa­ra­ten Franck Provost ar­bei­ten die Fri­seu­re mit den Mar­ken L'Oréal Pro­fes­si­onnel und Ké­ra­sta­se Pa­ris. Franck Provost bie­tet im Grand­ho­tel Pupp Fri­seur­dienst­leis­tun­gen für Da­men und Her­ren, aber auch kos­me­ti­sche Be­hand­lun­gen, Ma­ni­kü­re und Pe­di­kü­re. www.franck­pro­vost.cz

Newspapers in German

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.