UŽIJTE SI THAJSKOU MASÁŽ

Pupp Journal (CZ+DE) - - News -

Dů­ležitým cí­lem tha­js­ké masáže je har­mo­ni­za­ce mys­li a tě­la, cel­ko­vá tě­les­ná i psychická úle­va. Při­jď­te pro­to do sa­lo­nu tha­js­kých masáží Sans­ei v Grand­ho­te­lu Pupp a dopřejte své­mu tělu zas­loužený od­poči­nek. V příjem­ných, styl­o­vě zařízených pros­to­rech Sans­ei na Vás če­ká milý per­sonál včet­ně kva­li­fi­k­ovaných tha­js­kých ma­sé­rek. O pohod­lí kli­en­tů před i po masáži se stará per­sonál na re­cep­ci, který po­s­kyt­ne po­třeb­né in­for­mace, za­re­zer­vu­je ter­mí­ny masáží a na­bíd­ne ně­co k os­věžení. Sans­ei Vám na­bízí 12 dru­hů tha­js­kých masáží v dél­ce od 30 do 150 mi­nut, ze kterých Vám vel­mi rá­di pomůže­me vy­brat tu nejvhod­nější právě pro Vás.

Newspapers in German

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.