LUXUSNÍ NÁKUPY

Pupp Journal (CZ+DE) - - News -

Po­těš­te skvělým dár­kem se­be ne­bo své blíz­ké, na­vš­tiv­te bu­ti­ko­vou zó­nu Grand­ho­te­lu Pupp. Pro hos­ty Grand­ho­te­lu Pupp je při­pra­ve­na spe­ciální výho­da -5 až -30 %. Ote­vře­no den­ně 10:00–20:00; Pupp Shop od 6:30 hod. V bu­ticích Pupp, Ma­ri­na Ri­nal­di a Pol­li­ni če­ke­j­te in­di­vi­duální péči a do­po­ručení od pro­fe­si­onálního tý­mu pro dá­my i pá­ny, kva­lit­ní a pohodlné mo­de­ly svě­toz­námých de­si­gné­rů Max Mara, Cin­zia Roc­ca, Ma­ri­na Ri­nal­di, Ma­ri­na Yacht­ing, Henry Cot­tons, Wool­rich a Um­ber­to Bi­lan­cio­ni, An­ge­lo Nar­del­li či Ma­nu­el Ritz. Neče­ke­j­te a na­vš­tiv­te také bu­tik, kde se sa­mi sta­ne­te de­si­gné­ry a nechá­te si vy­ro­bit let­ní obuv na mí­ru.

Newspapers in German

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.