Ge­ne­ra­ti­on Club

Pupp Journal (CZ+DE) - - News -

Již ne­j­menší hos­té Grand­ho­te­lu Pupp mo­hou využívat výhod při svém po­bytu s ro­diči. Po­kud ma­jí ale­s­poň tři ro­ky, dosta­nou svou vlast­ní kar­tičku Pupp Ge­ne­ra­ti­on Clubu a pak při každém po­bytu další milé po­z­or­no­s­ti: dá­rek na po­ko­ji při příjez­du, zm­rz­li­no­vý pohár, spe­ciální ne­al­ko­holi­cký kok­te­jl, za­půjčení ko­la. Po do­vršení 18 let se stáva­jí au­to­ma­ti­cky čle­ny Pupp Ex­clu­si­ve Clubu se vše­mi výho­da­mi. Pro kom­fort ro­dičů s malý­mi dět­mi za­jišťu­je tým po­ko­js­kých spe­ciální děts­ký pro­gram. K dis­po­zi­ci je děts­ký žu­pan a pan­tof­le, pře­bal­o­va­cí pod­lož­ka , kou­pací va­nič­ka, stupí­nek pod um­y­vad­lo, nočník ne­bo děts­ké WC prkén­ko , ple­ny, dud­lík, ohřívač na láh­ve, děts­ká chůvič­ka, děts­ký hr­nek, ko­jen­ecká láhev. Ke snída­ni si mo­hou dě­ti sa­mi vy­brat pestrou stra­vu z děts­ké­ho snídaňo­vé­ho sto­ja­nu. V od­po­led­ních ho­dinách při­ne­se na přá­ní ro­dičů Room Ser­vice zdra­vou dětskou svačin­ku. V re­stau­ran­tech Grand­ho­te­lu Pupp je při­pra­ve­no děts­ké me­nu, sa­mo­zře­j­mos­tí je mož­nost ohřátí po­krmu, děts­ký příbor, děts­ká se­dač­ka a pro malé roz­ptý­lení na­bíd­ne­me omal­o­ván­ky a pas­tel­ky. Pro vol­noča­so­vé ak­ti­vi­ty půjču­je­me děts­ká jízd­ní ko­la (vč. děts­ké hel­my), vy­ba­vení pro ven­kov­ní a spo­lečens­ké hry. Ve 2. pa­tře čás­ti Park Si­de se nachází Ba­by Room, atrak­tiv­ně vy­ba­vený pro hru pře­de­vším pře­dš­kolních dětí. Be­reits die kleins­ten Gäs­te des Grand­ho­tels Pupp kön­nen bei ih­rem Auf­ent­halt mit den El­tern Vor­tei­le ge­nie­ßen. Sind sie we­nigs­tens drei Jah­re alt, be­kom­men sie ih­re ei­ge­ne Pupp Ge­ne­ra­ti­on Club Kar­te und dann bei je­dem wei­te­ren Auf­ent­halt net­te Auf­merk­sam­kei­ten: ein Ge­schenk ins Zim­mer bei der An­kunft, ei­nen Eis­be­cher, ei­nen spe­zi­el­len al­ko­hol­frei­en Cock­tail, Fahr­rad­ver­leih. Nach ih­rem 18. Ge­burts­tag wer­den sie mit sämt­li­chen Be­güns­ti­gun­gen au­to­ma­tisch in den Pupp Ex­clu­si­ve Club auf­ge­nom­men. Für den Kom­fort von El­tern mit klei­nen Kin­dern stellt das Zim­mer­mäd­chen-Team ein spe­zi­el­les Kin­der­pro­gramm zu­sam­men. Kin­derb­ade­man­tel und Pan­tof­feln, Wi­ckel­un­ter­la­ge, Kin­derb­ade­wan­ne, Kin­der­ho­cker zum bes­se­ren Her­an­kom­men ans Wasch­be­cken, Nacht­topf oder Kin­der-WC-Bril­le, Win­deln, Nu­ckel, Fla­schen­wär­mer, Ba­by Mo­ni­tor, Kin­der­tas­se, Ba­by­fla­sche - all die­se Din­ge ste­hen zur Ver­fü­gung. Zum Früh­stück kön­nen sich die Kin­der ab­wechs­lungs­rei­che Kost am Kin­der-Früh­stücks­stän­der selbst aus­su­chen. Auf Wunsch der El­tern bringt der Room Ser­vice in den Nach­mit­tags­stun­den ei­ne ge­sun­de Kin­der­jau­se vor­bei. In den Re­stau­rants des Grand­ho­tels Pupp ist ein Kin­der­me­nu vor­be­rei­tet, die Mög­lich­keit, Spei­sen er­wär­men zu las­sen, ist ei­ne Selbst­ver­ständ­lich­keit, ge­nau­so wie Kin­der­be­steck, Kin­der­stuhl und für die klei­ne Un­ter­hal­tung zwi­schen­durch lie­gen Mal­hef­te und Bunt­stif­te be­reit. Für Frei­zeit­ak­ti­vi­tä­ten kann man sich bei uns Kin­der­fahr­rä­der (ein­schl. Kin­der­helm), Aus­stat­tung für Spie­le im Frei­en so­wie Ge­sell­schafts­spie­le aus­lei­hen. Im 2. Stock des Teils Park Si­de be­fin­det sich ein Ba­by Room, der vor al­lem für Vor­schul­kin­der zum Spie­len at­trak­tiv aus­ge­stat­tet ist.

Newspapers in German

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.