CHEF DE CUI­SINE

Pupp Journal (CZ+DE) - - News -

V pro­sin­ci 2016 pře­dá šéf­ku­ch­ař Ra­dek Příhons­ký žez­lo své­mu nás­tup­ci Mar­ti­no­vi Pitá­ko­vi. Ten se do Grand­ho­te­lu Pupp vrací po zkuše­nos­t­ech na­b­raných ne­jen v Čechách, ale také v ci­zině, hlav­ně ve Španěls­ku a Rak­ous­ku. Šéf­ku­ch­ař Mar­tin Piták kla­de důraz na přípra­vu po­krmů z kva­lit­ních a čerst­vých míst­ních su­ro­vin od peč­li­vě vy­braných a spo­leh­li­vých do­da­va­telů. Svou ab­so­lut­ní od­da­nos­tí a láskou ke ku­ch­ařs­ké­mu umu jde přík­la­dem své­mu tý­mu. Ved­le ku­chyně řa­dí me­zi své záj­my hned na dru­hé mís­to sport a cesto­vá­ní. Im De­zem­ber 2016 über­reicht der Chef­koch Ra­dek Příhons­ký sei­nem Nach­fol­ger Mar­tin Piták das Zep­ter. Nach­dem Piták nicht nur in Tsche­chi­en, son­dern auch im Aus­land, haupt­säch­lich in Spa­ni­en und in Ös­ter­reich, je­de Men­ge Er­fah­run­gen ge­sam­melt hat, kehrt er nun wie­der ins Grand­ho­tel Pupp zu­rück. Der Chef­koch Mar­tin Piták legt Ak­zent auf die Zu­be­rei­tung von Spei­sen aus hoch­wer­ti­gen und fri­schen hie­si­gen Roh­stof­fen von sorg­fäl­tig aus­ge­wähl­ten und zu­ver­läs­si­gen Lie­fe­ran­ten. Mit sei­ner ab­so­lu­ten Hin­ga­be und Lie­be zur Koch­kunst dient er sei­nem Team als Vor­bild. Ne­ben der Kü­che reiht er Sport und Rei­sen gleich an zwei­ter Stel­le zu sei­nen In­ter­es­sen. Die Spe­zia­li­tä­ten des an­tre­ten­den Chef­kochs kann man

Newspapers in German

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.