BE­CHER'S BAR

Pupp Journal (CZ+DE) - - News -

ote­vře­ny na Sil­ves­tra v ro­ce 1960. Ne­jprve pod náz­vem Sta­ročes­ká piv­nice, pak Sl­ovens­ká vinár­na a piv­nice Ra­de­gast, Na jí­delním líst­ku na­j­de­te kla­si­cká čes­ká jíd­la, steaky, ale také malá ba­ro­vá jíd­la a výběr de­zer­tů ... to vše do­pro­vází vin­ný a kok­te­jl­o­vý lís­tek. Každý večer hra­je ob­líbe­né hi­ty Duo Jan­son. Js­me rá­di za bez­počet hos­tů, k nimž jis­tě pa­tří­te i Vy, a do se­zó­ny 2017 při­pra­vu­je­me re­no­va­ci Be­cher's Ba­ru. Pro zvýšení ka­pa­ci­ty doz­ná pros­tor také změ­ny dis­po­zičního řešení, avšak stá­le při za­cho­vá­ní va­ria­bi­li­ty, která us­po­ko­jí náro­ky firem­ních ak­cí. Po do­bu re­no­va­ce bu­de ote­vřen lob­by bar Club Malá Dvor­a­na. Zaži­j­te Be­cher's Bar nyní a ještě atrak­tiv­nější v ro­ce 2017! wur­den der Öf­fent­lich­keit erst­mals zu Sil­ves­ter im Jah­re 1960 zu­gäng­lich ge­macht. Zu­nächst un­ter dem Na­men Auf der Spei­se­kar­te fin­det man klas­si­sche böh­mi­sche Ge­rich­te, Steaks, aber auch klei­ne Bar­spei­sen und ei­ne Des­sert­aus­wahl… all dies wird von ei­ner Wein- und Cock­tail­kar­te ver­voll­stän­digt. Je­den Abend spielt das Duo Jan­son be­lieb­te Hits. Wir sind froh über die Un­zahl von Gäs­ten, zu de­nen si­cher auch Sie ge­hö­ren, und für die Sai­son 2017 be­rei­ten wir die Re­no­vie­rung der Be­cher's Bar vor. Zur Er­hö­hung der Ka­pa­zi­tät er­fährt der Raum auch Ve­rän­de­run­gen in der Grund­riss­lö­sung, al­ler­dings stets un­ter Ein­hal­tung der Va­ria­bi­li­tät, die den An­sprü­chen von Fir­men­ver­an­stal­tun­gen ge­nug­tut. Wäh­rend der Zeit der Re­no­vie­rung wird die Lob­by Bar Club Malá Dvor­a­na ge­öff­net ha­ben. Er­le­ben Sie die Be­cher's Bar jetzt und noch at­trak­ti­ver im Jah­re 2017! Den­ně | Täg­lich 19:00–03:00

Newspapers in German

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.