ODBORNÁ VÝUKA

Pupp Journal (CZ+DE) - - News -

Od­borný výcvik pro­bíhá pod ve­dením zkušených uči­telů od­bor­né výcho­vy ve stře­di­scích Grand­ho­te­lu Pupp. Pro žáky je velk­ou mo­ti­va­cí a záro­veň od­mě­nou účast na přípra­vách výz­na­mných ak­cí, jaký­mi jsou Me­zinárod­ní fil­mo­vý fes­ti­val, Šlech­tický ples, Tour­film a další. Snahou škols­ké­ho zařízení je i vzájem­né srov­nává­ní do­ved­nos­tí s ostat­ní­mi vr­s­t­ev­níky, pro­to se žáci pra­vi­delně zúčas­tňu­jí od­borných ku­ch­ařs­kých, cu­krářs­kých, bar­mans­kých a ba­ris­tických sou­těží, kde zís­káva­jí čet­ná před­ní um­ís­tění. Po úspěš­ném vy­koná­ní závě­reč­né zkoušky ob­drží ab­sol­vent ne­jen výuční list Střed­ního od­bor­né­ho uči­liště stra­vo­vá­ní a služeb Kar­lo­vy Va­ry, ale také cer­ti­fi­kát Grand­ho­te­lu Pupp o úspěš­ném ab­sol­vo­vá­ní pra­xe v rámci stu­dia.

Newspapers in German

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.