VÍTE, ŽE… WIS­SEN SIE, DASS…

Pupp Journal (CZ+DE) - - News -

v Kar­lo­vých Va­rech se nar­odil 28. břez­na 1894 Carl Weidl-Ray­mon, jas­no­zři­vý prů­kop­ník sjed­no­ce­né Ev­ro­py. V ro­din­ném krám­ku se vyučil řez­nické­mu ře­mes­lu a po­té se vy­dal do svě­ta na zkuše­nou.

Pra­co­val v Ně­me­cku, Fran­cii, Norsku a v USA. Ve Spo­jených stá­tech zkon­ci­po­val plán pro ho­s­po­dářs­ké a kul­turní sjed­no­cení Ev­ro­py. V ro­ce 1922 se vrá­til do Kar­lo­vých Varů a svůj pro­gram dal vy­tis­knout vel­kým nák­la­dem u míst­ních tis­kařů Fra­ni­ecků.

V dub­nu 1922 proslo­vil Weidl k té­ma­tu svou prv­ní os­vě­to­vou před­nášku. Svůj Pro­gram jed­not­né Ev­ro­py pak ro­ze­s­lal před­ním ev­rops­kým po­li­tickým a ho­s­po­dářs­kým in­sti­tucím a také růz­ným stát­níkům. Pro­gram nesl název Spo­je­né stá­ty Ev­ro­py. Pro­gram ke zřízení vel­koev­rops­ké­ho ho­s­po­dářs­ké­ho sva­zu. Od něk­terých čelných ev­rops­kých stát­níků dos­tal Weidl dě­kov­né a zdvořilé do­pi­sy. To Weid­la povz­bu­di­lo k to­mu, že znač­nou část svých pro­s­třed­ků vě­no­val fi­nan­co­vá­ní ně­ko­li­ka před­náš­ko­vých cest po Ev­ropě a do exo­tické ci­zi­ny. Pa­nev­ropskou myš­len­ku pro­pa­go­val v Ber­líně, v Pra­ze a na dalších mís­tech. Da­le­ké ces­ty, při nichž spo­jil zájem pro­fes­ní s pre­zen­ta­cí své­ho ev­rops­ké­ho ideálu, jej za­ved­ly až na Kamčat­ku, do se­ver­ní Čí­ny a také do Ja­pons­ka a Ko­rei.

Do­ba však ještě ne­by­la zralá pro us­ku­tečnění Weidlo­vých smělých až uto­pických ideálů. A tak Weidl pos­lé­ze re­zi­gno­val a v ro­ce 1925 se trva­le usa dil v Ja­pons­ku na ost­ro­vě Hok­kai­do. Je­ho dru­hým domo­vem se sta­lo měs­to Ha­ko­da­te, kde se ože­nil s Ja­pon­kou. Weidl-Ray­mon se v Ja­pons­ku stal vy­so­ce váženým čl­o­věkem a byl zařa­zen me­zi 208 čelných prů­kop­níků Ja­pons­ka, kteří v pos­led­ních 100 le­tech při­spě­li k je­ho roz­vo­ji. Není bez za­jí­ma­vos­ti, že ro­ku 1952 navrhl Weidl Ra­dě Ev­ro­py ve Štras­bur­ku rea­liza­ci „Ev­rops­ké vla­jky“ja­kož­to sym­bo­lu sjed­no­cení. Je­ho návrh byl po ně­ko­li­ka drob­ných úpra­vách přijat.

Svým dí­lem se Carl Weidl-Ray­mon zap­sal zla­tým pís­mem do kro­ni­ky výz­na­mných kar­lo­vars­kých os­ob­nos­tí.

Použi­to z textu Dr. Sta­nis­la­va Bu­ra­cho­viče, Mu­ze­um Kar­lo­vy Va­ry …der pro­phe­ti­sche Weg­be­rei­ter ei­nes ver­ein­ten Eu­ro­pas Carl Weidl-Ray­mon am 28. März 1894 in Karls­bad das Licht der Welt er­blickt hat? Im Fa­mi­li­en­la­den er­lern­te er das Flei­scher­hand­werk und da­nach ging er auf Wan­der­schaft in die Welt hin­aus.

Er ar­bei­te­te in Deutsch­land, Frank­reich, Nor­we­gen und in den USA. In den Ver­ei­nig­ten Staa­ten kon­zi­pier­te er ei­nen Plan für die wirt­schaft­li­che und kul­tu­rel­le Ver­ei­ni­gung Eu­ro­pas. Im Jah­re 1922 kehr­te er nach Karls­bad zu­rück und ließ sein Pro­gramm in ho­her Auf­la­ge bei den hie­si­gen Dru­ckern Fra­ni­eck dru­cken.

Im April 1922 hielt Weidl sei­ne ers­te Auf­klä­rungs­vor­le­sung zu dem The­ma. Sein Pro­gramm ei­nes ein­heit­li­chen Eu­ro­pas ver­schick­te er dann an vor­ran­gi­ge po­li­ti­sche und wirt­schaft­li­che In­sti­tu­tio­nen wie auch ver­schie­de­ne Staats­män­ner. Das Pro­gramm trug den Na­men „Ver­ei­nig­te Staa­ten von Eu­ro­pa. Pro­gramm zur Grün­dung ei­ner gro­ß­eu­ro­päi­schen Wirt­schafts­uni­on“. Von ei­ni­gen vor­ran­gi­gen eu­ro­päi­schen Staats­män­nern er­hielt Weidl höf­li­che Dank­schrei­ben. Das er­mun­ter­te ihn da­zu, ei­nen we­sent­li­chen Teil sei­ner Mit­tel zur Finanzierung meh­re­rer Vor­le­sungs­rei­sen in­ner­halb Eu­ro­pas und in exo­ti­sche Län­der zu wid­men. Den pan­eu­ro­päi­schen Ge­dan­ken för­der­te er in Berlin, Prag und an wei­te­ren Or­ten. Wei­te Rei­sen, bei de­nen er sein pro­fes­sio­nel­les In­ter­es­se mit der Prä­sen­ta­ti­on sei­nes eu­ro­päi­schen Ide­als ver­band, führ­ten ihn bis nach Kamt­schat­ka, nach Nord­chi­na wie auch nach Ja­pan und Ko­rea.

Die Zeit war je­doch für die Ver­wirk­li­chung der küh­nen bis uto­pi­schen Idea­le Weidls noch nicht reif. Und so re­si­gnier­te Weidl zu gu­ter Letzt und ließ sich im Jah­re 1925 in Ja­pan auf der Insel Hok­kai­do dau­er­haft nie­der. Zu sei­ner zwei­ten Hei­mat wur­de die Stadt Ha­ko­da­te, wo er ei­ne Ja­pa­ne­rin ehe­lich­te. In Ja­pan wur­de Weidl-Ray­mon zu ei­nem hoch ver­ehr­ten Men­schen – man reih­te ihn zu den 208 vor­ran­gi­gen Pio­nie­ren Ja­pans, die in den letz­ten 100 Jah­ren zur Ent­wick­lung die­ses Lan­des bei­ge­tra­gen hat­ten. Wis­sens­wert ist, dass Weidl im Jah­re 1952 dem Eu­ro­pa­rat in Straß­burg die Rea­li­sa­ti­on ei­ner „Eu­ro­päi­schen Flag­ge“als Sym­bol der Ver­ei­ni­gung vor­ge­schla­gen hat. Sein Vor­schlag wur­de nach meh­re­ren klei­nen An­pas­sun­gen an­ge­nom­men.

Mit sei­nem Werk hat sich Carl Weidl-Ray­mon mit gol­de­nen Let­tern in der Chro­nik der be­deu­ten­den Karls­ba­der Per­sön­lich­kei­ten ver­ewigt.

Zu­sam­men­ge­stellt nach dem Text von Dr. Sta­nis­lav Bu­ra­cho­vič, Mu­se­um Karls­bad

Newspapers in German

Newspapers from Czech Republic

© PressReader. All rights reserved.