Respekt : 2020-04-27

Koronablok : 27 : 27

Koronablok

VYBRANÉ DEZINFORMA­CE V ČESKÉM PROSTORU sob, jakým dal fakta dohromady, mi dal konečně smysl,“komentuje Rokyta. Odkaz na Baudyšovu přednášku proto přeposlal dál zhruba třiceti lidem ze svého adresáře – rodině, kamarádům a kolegům. Nové zjištění, kdo a s jakým cílem způsobil celosvětov­ou pandemii, Milanu Rokytovi podle vlastních slov život nijak nemění. Dál bude dodržovat současné úřední zákazy a omezení, česká vláda je podle něj v celé pohromě nevinně a s jejím výkonem je spokojený. „Naše vláda nic nevěděla, dělají, co umějí, a chtějí zabránit tragédii,“říká. Přednáška astrologa Baudyše je na YouTube stále k vidění, i když samotný autor zažil určitý názorový posun. Jak dnes říká, v době, kdy zamyšlení natáčel, chtěl upozornit čtenáře na „některé souvisejíc­í okolnosti a klást navazující otázky“; krátce poté však uznal, že jím sestavený řetězec událostí je možná ve skutečnost­i jen souhra náhod a Gates za pandemií možná nestojí. Video nicméně nechal přístupné, „aby si každý mohl udělat svůj názor“. „Neříkám tam jednu jedinou lež, jen dávám fakta do nových souvislost­í,“tvrdí Baudyš. Baudyš je v českém prostoru dokonce průkopník. Video o Gatesovi tady zveřejnil jako první, ještě před tím, než začaly „gatesovské“konspirace v psané podobě šířit tuzemské dezinforma­ční weby – například ČeskoAktuá­lně.cz, web s neznámými vlastníky a anonymní redakcí, který svoje odhalení přinesl tři dny po astrologov­i 29. ledna. Jednalo se o krátký dvouodstav­cový text dávající stejně jako Baudyšovo video do „nových souvislost­í“pandemické cvičení Univerzity Johnse Hopkinse a působení nadace Billa Gatese, kteří se už v říjnu připravova­li na celosvětov­ou krizi. za Rusko působil jako člen komise OSN pro biologické a chemické zbraně. Byl tu citován, pro svá tvrzení text neuváděl žádné důkazy. Nedlouho po článku TV Zvezda o umělém původu koronaviru se podobné články začaly šířit i na druhém konci planety v USA. Konkrétně v deníku americké ultrapravi­ce The Washington Times. Zatímco ruský webový portál přišel s tím, že koronaviru­s pochází z Ameriky, list The Washington Times psal – opět bez důkazů –, že byl uměle vyvinut v čínských chemických laboratoří­ch. Vyprávění o viru jako umělé biologické zbrani vyvinuté americkou armádou bylo z Ruska v dalších lednových dnech široce převzato čínskou vládní propagando­u. Většinou s dalším doplňující­m sdělením, že cílem bylo poškodit Čínu a svalit původ viru na ni. Čína se zveřejňová­ním těchto nepravdivý­ch informací snažila podle expertů na dezinforma­ce změnit o sobě ve světě obraz coby země, z níž koronaviru­s vzešel a která o něm a o jeho nebezpečné­m šíření dlouho lhala. Vinu Ameriky na vzniku krize tak s odkazem na tyto zaručené zprávy začali oficiálně zmiňovat i čínští vládní představit­elé. Zprávy z The Washington Times a dalších podobných médií naopak začal citovat americký prezident Donald Trump a používal je k útokům na Čínu. Mohl se tím snažit odvést pozornost od vlastních selhání, kdy přípravu USA na koronaviru­s dlouho podceňoval. Hvězdou „čínské stopy“se stal americký právník Francis Boyle, který přišel s tvrzením, že koronaviru­s je čínská biologická zbraň vyrobená již ve třicátých letech minulého století. V Česku konspirace o čínském laboratorn­ím původu prakticky nekolují, tuzemské dezinforma­ční weby se řídí v naprosté většině ruskými a čínskými zdroji Jak plyne z analýzy Českých elfů, dobrovolní­ků, kteří se tématu věnují, je teorie považující epidemii koronaviru za byznysový plán boháčů z konspirací na českých dezinforma­čních webech a v řetězových e-mailech jedna z nejzmiňova­nějších. Spolu s ní se těší velké oblibě ještě výklady, že jde o uniklou nebo vědomě použitou biologicko­u zbraň americké armády nebo o nástroj globálních elit ke snížení počtu lidí a nastolení světovlády. Kdo stojí za vznikem koronaviru 2019-nCoV „Koronaviru­s si nechali patentovat Američané, prováděli cvičení pro případ pandemie, je to cílená epidemie způsobená Američany.“ Zdroj: VIP Noviny.cz Za koronaviru­s mohou USA „Stopy původu po zmutované variaci koronaviru vedou k americké vládě, která si izolovaný kmen viru nechala v roce 2003 patentovat, a soukromá britská laboratoř má dokonce patent na kmen koronaviru pro léčbu infekční bronchitid­y.“ Zdroj: Aeronet.cz Koronaviru­s jako nástroj mocných „Pandemická show má nastolit světovou vládu. Tato další falešná akce má následovat, říká zkušený novinář.“ Zdroj: Lajkit.cz Koronaviru­s a přeformáto­vání světa „Politici se toho musí účastnit, ať chtějí nebo nechtějí, protože vnitřní politika je podřízena globální politice a za vyvoláním koronaviro­vé ,aféry‘ stojí globální elity.“ Americká! Čínská! Z obsahové analýzy internetu, kterou provedla společnost Semantic Visions datového analytika Františka Vrabela, vyplývá, že první vymyšlené zprávy souvisejíc­í s koronavire­m se ve světě začaly objevovat krátce poté, co Čína výskyt nemoci oficiálně potvrdila. Úplně první dezinforma­ci zaznamenal­i analytici v ruském kyberprost­oru, a to 20. ledna. Šlo o článek, jenž vyšel na webových stránkách ruské televizní stanice TV Zvezda, spadající pod tamní ministerst­vo obrany, a tvrdilo se v něm, že je velmi pravděpodo­bné, že virus byl vyvinut v některé z amerických chemických laboratoří, jichž USA mají údajně po světě čtyři sta. V článku byl jako zdroj informace uveden ruský expert Igor Nikulin, který v minulosti (viz příklady na této dvojstraně). Zdroj: NWOO.org 5G a čínská epidemie. Tajný experiment na lidstvu? „A v současné epidemii by mohla být kombinace smrtícího zamoření vzduchu nad čínskými městy a rozjezd technologi­e 5G právě tím, co nás v těchto dnech tak děsí.“ X Zdroj: AC24.cz WWW.RESPEKT.CZ/AUDIO 27 RESPEKT.CZ