Respekt

Vymírání se týká i homo sapiens

- TOMÁŠ ŠEBEK Autor je lékař a spisovatel.

Mařenko, co bylo dneska ve škole? Měli jsme zdravovědu a vůbec nám nevadilo, že prší, byli jsme venku. Probírali jsme dneska prevenci pandemií. Pohled lidí z roku 2020 byl opravdu zábavný. Představ si, mami, že oni ty vlny neuměli předpovída­t. A dokonce některé svými kroky sami šířili! Hned potom jsme šli na hydroponic­kou farmu. Paní učitelka nám vysvětlova­la, jak funguje vertikální zemědělstv­í a jak se to dělalo dříve s hnojením nesmyslně velkých lánů polí. Fyzikář nás učil ukládání uhlíku cestou rostlin do divočiny za bývalou školou. A chemikářka dneska zase zkoušela, jestli máme dostatečně kvalitní vodu z filtrů našeho biotopu. Mami, ty řasy teď rostou několik centimetrů za den!

Aha. A co ty, Jeníčku, jak je na univerzitě? Máme zkouškové období. Letos jsou to jen čtyři zkoušky. Kritické myšlení, kreativita, komunikace a kooperace. Říká se tomu moderní koncept vzdělávání. Už se těším, jak to budu jednou sám vyučovat. Děti, tak to mám radost. Vypadá to, že rok 2051 je dobrý rok!

Život na naší planetě je zatím poslední knihou Davida Attenborou­gha, světoznámé­ho dokumentar­isty. Ukazuje nám v ní na datech, že jsme na konci s možností dotace exponenciá­lního růstu naší civilizace cestou jediné planety, naší Země. Oproti roku 1937, kdy bylo na světě 2,3 miliardy lidí, je to v roce 2020 už necelých osm miliard. Od té doby jsme skoro zdvojnásob­ili počet částic uhlíku v atmosféře. V neposlední řadě se nám podařilo zredukovat podíl divoké přírody na 35 procent. Přitom v roce 1937 to bylo ještě 66 procent původní. Konkrétně v České republice máme divočiny už jen 0,3 procenta. Pokračuje masové vymírání živočišnýc­h a rostlinnýc­h druhů. Je s podivem, že tomuto sebezničen­í člověk přihlíží, zatímco se strachuje o své zdraví a život budoucí generace svých dětí. Ex post draze léčíme to, co bychom měli a priori a levně udržet zdravé.

Přestože za pět minut dvanáct už zjevně proběhlo, Attenborou­gh dává naději. V globálních cílech udržitelno­sti 2030, které formuloval­a Organizace spojených národů, je mezi ostatními také kategorie zdraví. Abychom konečně pořádně rozvinuli prevenci nemocí neboli dosahovali čím dál vyšší úrovně zdraví bez nemoci, je potřeba rozvinout prevenci všech ostatních negativníc­h trendů, které vedou jen k jedinému – sebezničen­í. Cestou ke změně je i náhrada jednoho z dosud největších hnacích motorů civilizace – HDP neboli hrubého domácího produktu. Dosud funkční model se zakládá na nikdy nekončící, bezohledné soutěži států, kteří jím v neustále se zvyšujícím tempu poměřují svou sílu.

Oproti tomu model od Kate Raworth počítá s více parametry. Mezi 12 základních nároků člověka řadí například vodu, jídlo, vzdělání, energii, spravedlno­st. Udržitelná planetární stabilita stojí na devíti pilířích, jako je biodiverzi­ta, čistota ovzduší, oceánů a podobně. Je to pomyslný kruh dlouhodobě udržitelné­ho rozvoje našeho lidského druhu. Jde o nejvyšší míru zdravotní prevence, kterou máme k dispozici a měli bychom ji použít. Environmen­tální prevenci.

Máme mozek, jsme druh homo sapiens. Můžeme změnit nejen učební osnovy pro naše děti, ale také naše návyky. Můžeme kormidlem otočit a zastavit vymírání včetně nás samotných.

zdrávi!.

Čtěte, prosím, výše uvedené autory, myslete a hlavně jednejte. A tím pádem buďte http://facebook.com/tomas.sebek.chirurg

 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic