Respekt

Neuctivé důchody komunistic­kých prominentů

- JAROSLAV SPURNÝ WWW.RESPEKT.CZ/AUDIO

Hlavním účelem zdanění důchodů někdejších komunistic­kých prominentů je ukončit po třiceti letech od pádu socialisti­ckého režimu nespravedl­ivý a neuctivý stav. Ti, kteří v době komunismu pronásledo­vali a mučili zastánce základních lidských práv, dnes mají nepřiměřen­ě vysoké důchody. Na rozdíl od těch, kteří jejich zásluhou trpěli.“Tak zní část zdůvodnění nového zákona, který na Slovensku zdaní důchody proponentů komunistic­ké éry, již dnes berou v průměru dvojnásobe­k průměrné penze – tedy zhruba sedm set eur. Jejich důchody budou zatíženy daní, která je sníží na polovinu. Podle odhadu slovenskéh­o Ústavu paměti národa, který připraví seznam lidí, jichž se nový zákon dotkne, půjde zhruba o pět tisíc jedinců.

Nový slovenský zákon – a také polský, který platí už deset let a týkal se asi čtyřiceti tisíc lidí – inspiroval okamžitě české zákonodárc­e z opozičních stran. Předseda KDU-ČSL Marian Jurečka představil ve středu návrh, jejž chtějí poslanci prosadit ještě v tomto volebním období. Vybrali si celkem schůdnou cestu – návrh by se stal součástí připravené­ho zákona o plošném zvýšení důchodů pro příští rok nad limit zákonné valorizace.

Jurečka prosazuje, aby se snížení důchodů týkalo lidí, kteří působili v minulém režimu ve vládě, jako poslanci, v StB nebo v ústředním výboru KSČ. Opoziční poslanci navrhují, aby se jim čas, jejž strávili v těchto funkcích, nezapočítá­val do doby „výpočtu důchodu“. Seznam prominentů by vypracoval Ústav pro studium totalitníc­h režimů – kolika lidí by se týkal, se nedá odhadnout, šlo by zřejmě o několik tisícovek.

Česko už v roce 1995 schválilo zákon, který snížil důchody estébákům nasazeným na potlačován­í disidentů a opozice proti komunismu. Před deseti lety přišla vláda Petra Nečase s návrhem, který byl velmi podobný plánu Mariana Jurečky. Zákon spadl pod stůl společně s koncem tehdejšího vládního kabinetu v létě 2013.

Zákon by s největší pravděpodo­bností nepřinesl žádnou kolizi s ústavou. Existuje totiž precedens z Polska, potvrzený evropským soudem – důchody vypočítané na základě dobře placené služby brutálnímu a lidská práva potlačujíc­ímu systému jsou nespravedl­ivé a v demokratic­ké společnost­i nepřijatel­né. K tomu se nedá dodat nic jiného než: ano, takové penze jsou nespravedl­ivé. A stejně neuctivé jako chování minulých demokratic­kých vlád a zákonodárc­ů, již přehlíželi, že řada bývalých vysoce postavenýc­h komunistů a estébáků bere vysoké důchody, zatímco ti, které utlačovali a zavírali do vězení, dosáhli pouze na průměrné důchody, a to jen zásluhou zákona o odboji a odporu proti komunismu. Zákon před deseti lety automatick­y zvýšil na průměr penze odbojářům – kteří byli před rokem 1989 odsouzeni k málo placené práci pomocných sil.

Česko bylo do doby před deseti lety postkomuni­stickým premiantem ve vyrovnání se s minulostí. Označilo dobu komunismu za zločinnou, zpřístupni­lo komunistic­ké archivy, včetně těch estébáckýc­h, a dokázalo stíhat i zločiny minulého režimu. Debata o přehnaných penzích estébáků a komunistů ale skončila s nástupem hnutí ANO do vlády v roce 2013. Pro někdejšího spolupraco­vníka StB Andreje Babiše to nebylo přitažlivé téma. Bylo by to trochu absurdní, ale vlastně docela očistné, kdyby zákon prošel teď, za jeho vlády.

Bylo by to trochu absurdní, ale očistné, kdyby zákon prošel teď, za Babišovy vlády.

 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic