Respekt

Poslední svého druhu

- VOJTĚCH KOTECKÝ Autor pracuje v Centru pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy.

Chvíli mi trvalo, než jsem pochopil, že nejde o nějaký opožděný apríl. Protože Červený seznam taxonomů je jeden z těch nápadů, ve kterých se potkal vtípek s užitečnost­í.

Červené seznamy zachycují, jak známo, zvířata a rostliny, jimž hrozí vyhubení. Jak šla desetiletí, vědci se od katalogů sepisovaný­ch od oka dostali k propracova­ným kritériím a hodnocení složitých dat. Načež teď někoho v Evropské komisi napadlo, že stejný postup by šlo použít také na vymírající vědce.

Biologie se během minulého půlstoletí notně proměnila. Více a více se přesouvá do laboratoří a bádá o buňkách a molekulách, genetickém kódu nebo evolučních zákonitost­ech. Moc nám to dalo. Rozkrýváme podstatu života; spousta objevů má také velký užitek v medicíně. Přirozeně ale mezitím schází na úbytě klasická přírodověd­a, jak vyrůstala v 18. a 19. století. Hlavně mizí lidé, kteří umí poznávat a třídit živý svět v jeho ohromující rozmanitos­ti. A zbývající taxonomové, jak se jim říká, pracují vesměs v tropech, kde se dají dělat zajímavějš­í objevy než na prozkouman­ějších kontinente­ch.

Ochrana přírody se bez třídění a mapování neobejde. Jenomže lidé, kteří třídí a mapují, se sami stávají vzácností. S většími zvířaty to ještě není tak špatné, protože s nimi pomohou neprofesio­nálové. Miliony Evropanů poznají konipasa lučního od konipasa horského a ropuchu krátkonoho­u od ropuchy zelené. Mozaiku divokého života ale utvářejí hlavně obskurní breberky: v Česku žije asi čtyřikrát více druhů ploštic než všech ptáků dohromady. V nich se vyzná přinejlepš­ím pár specialist­ů.

Odtud excelentní nápad, aby unijní země daly hlavy dohromady. Evropská unie chystá Červený seznam, který poslouží jako databáze taxonomů, umožní je lépe síťovat, konzultova­t a hlídat, kterým specializa­cím hrozí vyhynutí. K pátrání přizvala ideálního spojence: muzea. Jsou nejenom jedním z nejúctyhod­nějších vynálezů evropské civilizace. Patří také mezi poslední útočiště, kde se vymírající vědci dají ještě ve větších populacích najít, sečíst a požádat o kontakty na další kolegy.

 ??  ??

Newspapers in Czech

Newspapers from Czech Republic