MOTION GØR DIG GLADERE END PEN­GE

Aktiv Træning (Denmark) - - NYHEDER -

Kan du ik­ke va­e­re mil­li­o­na­er, så va­er mo­tio­nist. Tra­e­ning er fak­tisk me­re va­erd for det men­tale velva­e­re end man­ge pen­ge, vi­ser stu­die.

En tur på ra­ce­ren sam­men med cy­kel­ven­ner­ne el­ler en lø­be­tur i sko­ven på en lun som­mer­af­ten kan få hu­mø­ret til at sti­ge ad­skil­li­ge gra­der. Men kan mo­tio­nens ef­fekt på vo­res men­tale velva­e­re li­ge­frem ham­le op med at få en fed løn­check ind på kon­to­en hver må­ned? Ja, no­get ty­der på det, hvis man skal tro et stu­die fra de an­er­kend­te uni­ver­si­te­ter Ya­le og Ox­ford.

Over en mil­li­on voks­ne ame­ri­ka­ne­re blev bedt om at sva­re på, hvor of­te de hav­de følt sig men­talt util­pas i de se­ne­ste 30 da­ge, fx på grund af stress, de­pres­sion el­ler fø­lel­ses­ma­es­si­ge pro­ble­mer. Der­ud

over skul­le de sva­re på spørgs­mål om de­res fy­si­ske ak­ti­vi­tets­ni­veau og ind­komst.

Per­so­ner, der mo­tio­ne­re­de re­gel­ma­es­sigt, hav­de det i gen­nem­snit men­talt dår­ligt 35 da­ge om året, mens de inak­ti­ve var i kulka­el­de­ren he­le 53 da­ge. Da man så kig­ge­de na­er­me­re på sam­men­ha­en­gen mel­lem ind­komst, fy­sisk ak­ti­vi­tet og psy­ke, vi­ste det sig, at en inak­tiv per­son skul­le tje­ne 25.000 dol­lars (ca. 165.000 kr.) me­re end en mo­tio­nist om året for at nå sam­me men­tale velva­e­re. Så for hu­mø­rets skyld kan det må­ske bed­re be­ta­le sig at snø­re lø­be­sko­e­ne end at jag­te en løn­for­hø­jel­se.

Kil­de: The Lan­cet

Den stør­ste ge­vinst for hu­mø­ret får man ved at dyr­ke motion cir­ka 45 mi­nut­ter 3-5 gan­ge om ugen, vi­ser stu­di­et.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.