LØ­BE­TUR TVAERS OVER NEPAL

Aktiv Træning (Denmark) - - NYHEDER -

De to syd­afri­kan­ske ul­tralø­be­re Ry­an San­des and Ry­no Gri­e­sel kun­ne se til­ba­ge på for­frys­nin­ger, ska­der, søvn­man­gel, fe­ber­vil­del­se, sneog is­da­ek­ke­de sti­er og ik­ke mindst tal­lø­se uhyr­li­ge fy­si­ske ud­for­drin­ger, da de ef­ter 25 da­ge, 4 ti­mer og 24 mi­nut­ter nå­e­de Ne­pals øst­li­ge gra­en­se og der­med of­fi­ci­elt slut­te­de de­res Fa­stest Known Ti­me (FKT) re­kord­for­søg på det le­gen­da­ri­ske Gre­at Hi­ma­laya Trail. Der­med smadre­de de og­så de­res lands­mand An­drew Por­ters hid­ti­di­ge re­kord fra 2016 på den sam­me ru­te. End­da med he­le tre da­ge.

The Gre­at Hi­ma­laya Trail (GHT) er ik­ke ét en­kelt spor, men sna­re­re en kom­bi­na­tion af for­skel­li­ge spor, der stra­ek­ker sig gen­nem Ne­pals re­gio­ner he­le vej­en fra den ve­st­li­ge gra­en­se til den øst­li­ge. San­des og Gri­e­sel navi­ge­re­de selv igen­nem de 1.500 km – og me­re end 70.000 høj­de­me­ter

– i Hi­ma­laya-bjerg­ka­e­den, hvor de to un­der­vejs skul­le ram­me 12 fast­lag­te check­po­ints fra An­drew Por­ters re­kord­t­ur i 2016.

Trods de van­vit­ti­ge stra­bad­ser un­der­vejs var det dog skøn­he­den i de helt unik­ke land­ska­ber, der, sam­men med lo­kal­be­folk­nin­gens ut­ro­li­ge ga­est­fri­hed og kon­stant åb­ne ar­me, gjor­de al­ler­størst ind­tryk på de to ul­tralø­be­re.

Sen vin­ter­sne og is gjor­de de to lø­be­res tur ek­stra van­ske­lig, og i den be­ryg­te­de Dol­pa-re­gion var det ta­et på, at re­kord­for­sø­get måt­te op­gi­ves. San­des og Gri­e­sel ka­em­pe­de sig gen­nem is og sne, og de blev sta­er­kt for­sin­ke­de ift. tids­pla­nen. Sam­ti­dig fik Gri­e­sel frostska­de­de fin­gre, for­di han for at navi­ge­re brug­te GPS uden hand­sker på.

De sid­ste 300 km pres­se­de San­des og Gri­e­sel hårdt på og tog kun kor­te 10-20 mi­nut­ters sove­pau­ser og spi­ste pri­ma­ert ba­rer og sna­cks.

I lø­be­sko og med mini­mal op­pak­ning på ryg­gen ka­em­pe­de Ry­an San­des og Ry­no Gri­e­sel sig på 25 da­ge igen­nem Ne­pals 1.504 km lan­ge Gre­at Hi­ma­laya Trail og sat­te der­med ny re­kord.

Navi­ga­tion var af­gø­ren­de un­der­vejs, og Gri­e­sel (tv.) måt­te hyp­pigt be­tje­ne GPS’en uden hand­sker. Det sat­te ty­de­li­ge spor i hans fin­gre.

De stor­lad­ne land­ska­ber med enor­me bjerg­mas­si­ver var no­get af det, som gjor­de ab­so­lut størst ind­tryk på de to ul­tralø­be­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.