SÅ­DAN FOR­BED­RER DU DIN LØBEØKONOM­I

Aktiv Træning (Denmark) - - LØBEØKONOM­I -

Løbeøkonom­i kan grund­la­eg­gen­de sam­men­lig­nes med en bils ben­zi­nø­ko­no­mi, og be­gre­bet daekker over, hvor godt du ud­nyt­ter den ener­gi, du har til rå­dig­hed. Jo bed­re løbeøkonom­i, jo hur­ti­ge­re og la­en­ge­re kan du lø­be. Med den ret­te ind­sats kan du løf­te din løbeøkonom­i man­ge ni­veau­er.

Er du en lø­ben­de Hum­mer, der slu­ger bra­end­stof, som var det po­ste­vand, el­ler er du en stram, grøn mi­ni­bil, der kan kø­re til Sydtys­kland på en en­kelt tank? Selv­om spørgs­må­let ly­der fjol­let, er det gan­ske af­gø­ren­de for dit løb. Det si­ger nem­lig no­get om, hvor ef­fek­tivt du bru­ger den ener­gi, du har til rå­dig­hed – om din så­kald­te løbeøkonom­i. Har du en god løbeøkonom­i, kan du lø­be la­en­ge­re på en gi­ven ma­eng­de ener­gi, end hvis lø­beø­ko­no­mi­en hal­ter.

Det er din løbeøkonom­i, der sam­men med din kon­di­tion og din ud­hol­den­hed be­stem­mer, hvor hur­tigt du kan lø­be på de la­en­ge­re di­stan­cer. Kon­di­tio­nen er ud­tryk for, hvor me­get ilt du kan op­ta­ge, og alt­så hvor man­ge he­ste­kra­ef­ter din mo­tor har. Ud­hol­den­he­den daekker over, hvor la­en­ge du kan hol­de en gi­ven ha­stig­hed, mens løbeøkonom­i er et ud­tryk for, hvor godt du ud­nyt­ter din ener­gi. Lø­beø­ko­no­mi­en må­les i la­bo­ra­to­ri­et og an­gi­ver, hvor man­ge ml ilt du skal bru­ge pr. ki­lo kro­p­sva­egt for at lø­be 1km. Hvis to lø­be­re har sam­me kon­di­tal og ud­hol­den­hed, vil lø­beø­ko­no­mi­en

be­stem­me, hvem der kan lø­be hur­tigst. Det blev un­der­stre­get i et dansk stu­die af afri­kan­ske lø­be­re. Her fandt for­sker­ne ud af, at den sto­re for­skel på eu­ro­pa­e­di­ske og ke­ny­an­ske eli­te­lø­be­re skul­le findes i net­op lø­beø­ko­no­mi­en. Mens kon­di­tal og ud­hol­den­hed hos dan­sker­ne og ke­ny­a­ner­ne var na­e­sten ens, var ke­ny­a­ner­nes løbeøkonom­i he­le 10 pro­cent bed­re end dan­sker­nes. Det sva­rer til ca. 3 mi­nut­ter på en 10-km, så der er me­get at hen­te ved at for­bed­re lø­beø­ko­no­mi­en.

Kan for­bed­res he­le li­vet

Kon­di­tio­nen og ud­hol­den­he­den kan kun tra­e­nes til et vist ni­veau. Det­te er del­vist ge­ne­tisk be­stemt, og ef­ter år med me­get hård tra­e­ning når kon­di­tio­nen et pla­teau og kan ik­ke for­bed­res me­re. Der­i­mod kan lø­beø­ko­no­mi­en for­bed­res gen­nem he­le li­vet og bli­ver bed­re, jo fle­re år du lø­ber. Så hvis du vil va­e­re end­nu hur­ti­ge­re på din na­e­ste 10’er el­ler i dit na­e­ste ma­ra­ton­løb, kom­mer du ik­ke uden om at ar­bej­de på at bli­ve li­ge så øko­no­misk som en Fi­at 500.

Lø­beø­ko­no­mi­en si­ger no­get om, hvor godt du ud­nyt­ter den ilt, du tra­ek­ker ind i kroppen. De bed­ste lø­be­re bru­ger ca. 180 ml ilt pr. kg kro­p­sva­egt på at lø­be en km, mens mo­tio­ni­ster bru­ger ca. 220 ml.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.