In­den mor­gen­ma­den

Aktiv Træning (Denmark) - - SPIS & TRAEN -

Ud­for­dring: Jeg er sul­ten og mang­ler ener­gi til ud­fol­del­ser­ne, men vil hel­ler ik­ke tra­e­ne på fyldt ma­ve.

Løs­ning: En­hver am­bi­tiøs ma­ra­ton­lø­ber el­ler tri­at­let står op i de tid­li­ge mor­gen­ti­mer – el­ler midt om nat­ten – for at få en sku­de­fuld mad i per­fekt tid før start­skud­det. Men de fle­ste mor­gen­mo­tio­ni­ster sy­nes nok, det er lidt vold­somt at stå op og spi­se mor­gen­mad 2-3 ti­mer før tra­e­ning. Hel­dig­vis er det hel­ler ik­ke nød­ven­digt for dem. Op til fx mor­gen­lø­be­tu­ren ga­el­der det blot om at spi­se nok mad til, at sul­ten hol­des stan­gen. En nem løs­ning er at spi­se et let må­l­tid før sen­ge­tid. Din for­dø­jel­se kø­rer gan­ske lang­somt om nat­ten, og der­for vil du våg­ne med en be­ha­ge­lig ma­et­hed – uden dog at fø­le dig prop­pet. Som et lil­le sup­ple­ment kan du klem­me en halv ba­nan og en tår vand ned før tra­e­ning. Det neut­ra­li­se­rer no­get af ma­ve­sy­ren, så tra­e­nings­tu­ren fø­les me­re be­ha­ge­lig.

Me­nu­kor­tet: Et godt bud på et ma­ve­ven­ligt se­naf­tens­må­l­tid kan fx va­e­re en halv ba­nan og et halvt ae­b­le, som du ska­e­rer i små styk­ker og kom­mer i et par de­ci­li­ter skyr. Gar­nér med en hånd­fuld mand­ler og et dryp aka­cie­hon­ning. Sky­ren op­ta­ges lang­somt hen over nat­ten, så du ik­ke fø­ler dig sul­ten, når du våg­ner.

Bonu­s­in­fo: Hvis du kan, er det en god idé at gem­me hår­de tra­e­nings­pas til da­ge, hvor du kan kom­me se­ne­re af­sted. Fri­ske ud af sen­gen er mus­k­ler, led og se­ner ik­ke helt klar til at pra­este­re op­ti­malt. Du kan sag­tens tra­e­ne tid­ligt, men skal in­ten­si­te­ten helt op i det rø­de felt, er det vig­tigt, at du har tid til at var­me grun­digt op først.

Kl. 6.008.00: Tra­e­ner du, li­ge ef­ter at du er stå­et op, skal du ik­ke spi­se mor­gen­mad in­den tra­e­nin­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.