Op ad for­mid­da­gen

Aktiv Træning (Denmark) - - SPIS & TRAEN -

Ud­for­dring: Du skal ud at tra­e­ne langt og ener­gi­kra­e­ven­de om for­mid­da­gen.

Løs­ning: Man­ge lang­di­stan­ce­lø­be­re og cy­kel­ryt­te­re pla­ce­rer ugens lan­ge tra­e­nings­tur søn­dag for­mid­dag. Det gi­ver god me­ning, for­di der er ri­ge­lig tid til at tra­e­ne der. Sam­ti­dig gi­ver pla­ce­rin­gen dig mu­lig­hed for at øve en kon­kur­ren­ce­stra­te­gi. Den går ide­elt set ud på at spi­se et so­lidt må­l­tid 2-3 ti­mer før tra­e­ning. Med må­l­ti­det for­dø­jet kan du der­ef­ter ka­ste dig over tra­e­nin­gen og ha­ve ener­gi til ti­me­vis af ak­ti­vi­tet. Ind­tag even­tu­elt no­get ener­gi un­der­vejs – det er isa­er re­le­vant, hvis du skal tra­e­ne i me­re end et par ti­mer. Ener­gi­en skal frem for alt hol­de blod­suk­ke­ret sta­bilt, og det kra­e­ver ca. 1 ba­nan el­ler en ener­gi­gel med 20-25 gram suk­ker i – hver ti­me. Vil du øve kon­kur­ren­ce­si­tu­a­tio­nen, skal ma­eng­den hø­je­re op – helt op på 75 gram i ti­men – og det er en god idé at vaen­ne maven til så sto­re ma­eng­der un­der tra­e­ning. Be­gynd at til­fø­re ener­gi ef­ter en ti­me, og skyld ef­ter med et par de­ci­li­ter vand.

Me­nu­kor­tet: Et godt mor­gen­må­l­tid skal va­e­re sundt og na­e­ren­de, sam­ti­dig med at det ik­ke må rum­me mad­va­rer, der kan vir­ke ge­ne­ren­de på maven. Det in­de­ba­e­rer, at kål, fed fisk og rø­get kød­på­la­eg gem­mes til en se­ne­re lej­lig­hed. Til gen­ga­eld tra­e­ner de fle­ste fint på en gang mys­li el­ler hav­re­gryn. AEg med brød og lidt frugt til fun­ge­rer og­så for de fle­ste.

Bonu­s­in­fo: På cyk­len kan du ha­ve en ba­nan i bag­lom­men og vand el­ler ener­gi­drik i dun­ken. På lø­be­tu­ren bør du sat­se på en­ten fly­den­de ge­ler el­ler ener­gi­drik. Et va­e­ske­ba­el­te er en fin løs­ning for man­ge lø­be­re, så kan man al­tid med­brin­ge ener­gi­drik, der ik­ke er sta­er­ke­re, end ens ma­ve kan tå­le.

Kl. 10.0012.00: Ef­ter et so­lidt mor­gen­må­l­tid – og nog­le ti­mer til at for­dø­je det – er du klar til at tra­e­ne igen­nem.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.