Ef­ter af­tens­ma­den

Aktiv Træning (Denmark) - - SPIS & TRAEN -

Ud­for­dring: Et ta­et­pak­ket ka­len­der til­la­der dig først at tra­e­ne ef­ter af­tens­ma­den. Men det når jo at bli­ve mid­nat, in­den du er fa­er­dig, hvis du skal nå at for­dø­je din af­tens­mad. Og hvad med re­sti­tu­tions­må­l­ti­det?

Løs­ning: Den ret­te løs­ning af­ha­en­ger til en vis grad af, hvad der skal tra­e­nes. Står den på ro­lig cyk­ling el­ler styr­ke­tra­e­ning, kan du spi­se ret ta­et på tra­e­ning og for­dø­je ma­den, mens du er i gang.

Skal pul­sen skru­es i vej­ret, dur det dog ik­ke, så må du i ste­det nø­jes med et let af­tens­må­l­tid. Spis kun en halv tal­ler­ken mad, og tyg grun­digt på hver ene­ste bid. Der­ved for­dø­jes ma­den hur­ti­ge­re. Så la­en­ge der ik­ke li­ge­frem står in­ten­si­ve in­ter­val­ler på pro­gram­met, bør du kun­ne tra­e­ne en ti­mes tid ef­ter det­te let­te må­l­tid. Når du kom­mer hjem, ta­ger du et bad, slap­per en smu­le af og spi­ser her­ef­ter en po­r­tion me­re af af­tens­ma­den, som du har gemt. Den ma­et­ter og spar­ker gang i re­sti­tu­tio­nen.

Bonu­s­in­fo: Man­ge har sva­ert ved at sove umid­del­bart ef­ter hård tra­e­ning. Det skyl­des en kom­bi­na­tion af stresshor­moner ud­skilt un­der tra­e­ning, øget kro­p­stem­pe­ra­tur og po­ten­ti­elt ly­set fra tra­e­nings­lo­ka­let, der ud­ra­de­rer søvn­hor­moner­ne. Et varmt bad og et godt må­l­tid kan hja­el­pe. Drik even­tu­elt et glas ju­i­ce til. C­vi­ta­min mind­sker krop­pens ud­skil­lel­se af stresshor­monet kor­ti­sol og gør det let­te­re at fal­de i søvn. Du kan frem­me søvn­boo­stet yder­li­ge­re ved at drik­ke et krus kof­fe­in­fri kaf­fe. Kaf­fen in­de­hol­der en na­tur­lig ud­ga­ve af søvn­hor­monet me­la­to­nin.

Dø­jer du med kram­per, er det og­så va­erd at over­ve­je at re­hy­dre­re på en halv li­ter vand til­sat en bru­se­tab­let med elek­tro­lyt­ter. Man­gel på sal­te kan gi­ve uro og kram­per i mus­k­ler­ne.

Kl. 20.0022.00: Til­la­der en ta­et­pak­ket dag dig først at tra­e­ne ef­ter af­tens­ma­den, bør du de­le din spis­ning i to.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.