Ben og bal­ler

Aktiv Træning (Denmark) - - STAERKE SIDER -

Øvelse: Front foot ele­va­ted bul­ga­ri­an split squats

Uan­set om du har pro­ble­mer med styr­ke­for­skel­le mel­lem høj­re og ven­stre si­de el­ler ba­re vil ha­ve rig­tig god ben­tra­e­ning, så vil den­ne uni­la­te­ra­le øvelse py­n­te på dit pro­gram. Øvel­sen øger sta­bi­li­te­ten om­kring hof­ten og tra­e­ner bå­de in­der­lår og yder­lår me­re ef­fek­tivt end de for­ka­e­tre­de ab­duk­tion- og ad­duk­tions­ma­ski­ner. Går du dybt i øvel­sen, får du des­u­den gan­ske for­trin­lig bal­le­tra­e­ning. For­vent dog mak­si­mal mu­ske­løm­hed i ben og bal­ler, hvis du al­drig har la­vet øvel­sen før. Den kan og­så med for­del bru­ges, hvis du er ska­det og får smer­ter i la­end el­ler knae un­der al­min­de­lig squat el­ler ben­pres. I split squat be­la­stes la­en­den ik­ke i na­er så høj grad som un­der tra­di­tio­nel squat.

Så­dan gør du: Stil dig med en hånd­va­egt i hver hånd. Den for­re­ste fod skal va­e­re pla­ce­ret op­pe på et par sto­re va­egtski­ver el­ler en lig­nen­de for­høj­ning, og den ba­ger­ste fod hvi­ler på en tra­e­nings­ba­enk et langt skridt bag dig. Bøj nu i det for­re­ste knae, og sa­enk dig selv så langt ned mod gul­vet som mu­ligt. Pres så dig selv op, til det for­re­ste ben igen er strakt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.