KURS MOD EN UGE I ATLANTENS MTB-MEK­KA

Aktiv Træning (Denmark) - - MTB-FERIE -

Hvor­når skal du ta­ge til Ma­deira?

Du kan kø­re på Ma­deira he­le året. Mest op­lagt for man­ge er pe­ri­o­den fra marts til maj, hvor fly­bil­le­ter­ne er bil­ligst, og for­års­for­men skal trim­mes.

Så­dan kom­mer du frem: Norwe­gi­an fly­ver til ho­ved­by­en, Fun­chal, for ca. 2.000 kr. t/r – alt ef­ter rej­se­tids­punk­tet. Fly­ve­tu­ren ta­ger små fem ti­mer. Taxa til cen­trum er 200 kr., luft­havns­bus 50 kr.

Over­nat­ning: Ho­ved­by­en, Fun­chal, er det bed­ste ud­gangs­punkt for en MTB-ferie på Ma­deira. Her findes ri­ge­ligt med go­de og pris­ri­me­li­ge hoteller – og de fle­ste tu­rar­ran­gø­rer. En uges ho­te­l­op­hold på et tre­stjer­net ho­tel fås fra 1.500 kr.

Spor og gu­i­der: Du kan fin­de GPS­ru­ter og spor på di­ver­se MTB-fora, men det kra­e­ver, at du kan din GPS-navi­ge­ring. Et sik­kert kort er at boo­ke en gu­i­de. En dags­tur inkl. cy­kel­le­je ko­ster fra ca. 350 kr. Vi kan an­be­fa­le Ser­gio fra Loko­loko­ma­deira.com. Fre­e­ri­dema­deira.com er et an­det bud – og­så med ba­se i Fun­chal.

Cy­kel: Det kra­e­ver en fuld­af­fjed­ret mo­un­tain­bi­ke. Cyk­ler kan le­jes fle­re ste­der. Du kan og­så til fa­vorab­le pri­ser le­je cyk­len som en del af en dags­tur. Det er og­så mu­ligt at med­brin­ge egen cy­kel.

Tra­et af at sid­de i sad­len? Ma­deira by­der på man­ge an­dre ak­ti­vi­te­ter, fx van­dring, raf­ting, kla­tring og ca­ny­o­ning.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.