KIRSEBAER

– mind­sker mu­ske­løm­hed

Aktiv Træning (Denmark) - - BAER -

Blan­ke og saftspa­end­te ha­en­ger de på tra­e­er rundt­om i ha­ver­ne. Kirsebaer er prop­pet med vi­ta­mi­ner, mi­ne­ra­ler og bio­ak­ti­ve stof­fer, der fore­byg­ger, lin­drer og genop­byg­ger.

De vi­o­let­te baer in­de­hol­der fx dob­belt så me­get C-vi­ta­min som nekta­ri­ner. C-vi­ta­min er et livsvig­tigt vi­ta­min, der gi­ver dig en bed­re sår­he­ling, hja­el­per dig med at op­ta­ge jern fra ko­sten og har stor be­tyd­ning for pro­duk­tio­nen af sig­nal­stof­fer i ner­ve­sy­ste­met.

Des­u­den er kirsebaer spa­ek­ket med an­to­cy­a­ni­ner, der me­nes at styr­ke im­mun­for­sva­ret og sa­en­ke krop­pens ge­ne­rel­le in­f­lam­ma­tions­ni­veau og der­med lin­dre mu­ske­løm­he­den ef­ter tra­e­ning. Stu­di­er har des­u­den vist, at hvis du ind­ta­ger kir­se­ba­er­s­aft i da­ge­ne op til og ef­ter et hårdt tra­e­nings­pas, vil du op­le­ve et sig­ni­fi­kant la­ve­re fald i mu­skel­styr­ken, i da­ge­ne ef­ter at du har tra­e­net.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.