HJUL TIL AL­LE FOR­MÅL

Aktiv Træning (Denmark) - - KØBEGUIDE -

Hvil­ket hjulsa­et du skal kø­be, af­ha­en­ger me­get af, hvad du skal bru­ge det til. Når du først har af­kla­ret dit bud­get, kan du der­for ta­ge stil­ling til føl­gen­de:

DAGLIG TRA­E­NING

Til den dag­li­ge tra­e­ning er der in­gen grund til at bru­ge man­ge pen­ge på hju­le­ne. Brug det stan­dard­hjulsa­et, der

fulg­te med cyk­len, og spar de flas­hy, dy­re hjul til mo­tions­løb el­ler tra­e­nings­tu­re i godt vejr, hvor den skal ha­ve gas. Er bud­get­tet stort, så køb et sa­et aluhjul til 3.000-4.000 kr. til den dag­li­ge tra­e­ning. De gi­ver en no­get bed­re kø­re­op­le­vel­se end stan­dard­hju­le­ne.

BJERGE

Skal du kø­re bjerge, skal du gå ef­ter et let hjulsa­et med en lav pro­fil (maks. 40 mm). De spa­re­de gram kan du i den grad ma­er­ke, når det går opad ki­lo­me­ter ef­ter ki­lo­me­ter, og ne­dad er det sja­el­dent et pro­blem at få fart nok på. Sam­ti­dig be­ty­der den la­ve pro­fil, at hju­let er nem­me­re at sty­re. Det sa­et­ter man pris på med 70 km/t. Over­vej isa­er et aluhjul, da alu­brem­se­fla­den gi­ver bed­re brem­se­kraft ne­dad. Kø­rer du med ski­ve­brem­ser, kan du fint gå all in på et let kar­bon­hjul.

BLAN­DET KØR­SEL

Skal du kø­re bå­de fladt og bak­ket – og må­ske lidt bjerge – så over­vej et al­l­ro­und­hjulsa­et. Et godt aluhjulsa­et med ca. 30 mm hø­je fa­el­ge og en va­egt på om­kring 1.600 gram er et godt bud til om­kring de 3.000 kr. Er bud­get­tet me­re rum­me­ligt, an­be­fa­ler vi et sa­et kar­bon­hjul med 4050 mm’s fa­elg­høj­de og en va­egt un­der 1.600 gram. Det vil kun­ne det he­le.

EN­KELT­START

Kø­rer du tri el­ler en­kelt­start på cyk­len, skal du ha­ve et hur­tigt hjulsa­et. Gå ef­ter en pro­fil­høj­de på mindst 50 mm – og over­vej at kø­re med en end­nu hø­je­re fa­elg på bag­hju­let. Her be­hø­ver du hel­ler ik­ke at ta­en­ke så me­get på va­eg­ten og kan godt va­el­ge et tun­ge­re skal­hjul, der ty­pisk ko­ster no­get min­dre end et fuldt kar­bon­hjul.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.