Fra rig­tig godt til yp­per­ligt

Aktiv Træning (Denmark) - - ANMELDELSE­R -

Det er gan­ske en­kelt im­po­ne­ren­de, hvor man­ge de­tal­jer Ca­stel­li har for­bed­ret i de­res nye ud­ga­ve af de i for­vej­en skam­ro­ste og stor­sa­el­gen­de top­cy­kel­buk­ser.

CA­STEL­LI FREE AERO RACE 4

Pris: 1.269 kr.

Hvad: Cy­kel­buks m/se­ler, støt­ten­de og ånd­bart ma­te­ri­a­le­mi­ks, ana­to­misk, søm­fri sa­e­de­pu­de, elastisk be­n­af­slut­ning. Va­egt: 172 g.

“If it ain’t bro­ken, don’t fix it.” Så­dan ly­der en po­pu­la­er ta­le­må­de. Men det har ita­li­en­ske Ca­stel­li ab­so­lut ik­ke lyt­tet til, når det ga­el­der bran­dets top­cy­kel­buks, der blev lan­ce­ret til­ba­ge i 2007, og så sent som sid­ste år var Ca­stel­lis ab­so­lut bedst sa­el­gen­de bibs. Tva­er­ti­mod har de­sig­ner­ne pil­let ved stort set alt i de el­lers vel­fun­ge­ren­de cy­kel­buk­ser – og hel­dig­vis for det, for re­sul­ta­tet i den fjer­de ud­ga­ve her er im­po­ne­ren­de. Ople­vel­sen af en yderst ra­ce­fit pas­form kom­bi­ne­ret med en over­le­gen kom­fort har gan­ske en­kelt gjort den nye

Free Aero Race til en sand fa­vo­rit, der uden vi­de­re har skub­bet vo­res gam­le, veltjen­te dar­lings ind bag i ska­bet.

Blandt de vel­lyk­ke­de ny­ska­bel­ser er ul­tratyn­de, fla­de se­ler i en luf­tig mesh, der så­le­des op­le­ves – el­ler na­er­me­re slet ik­ke be­ma­er­kes – sva­le og ra­re på hu­den. Der er lagt en to­talt søm­løs pu­de (Pro­get­to X2 Air) med en ‘åh-så-blød’ over­fla­de i, som for­ment­lig selv den sar­te­ste bag­del kan for­li­ge sig med. Vi kør­te man­ge lan­ge tu­re og man­ge ki­lo­me­ter på bl.a. se­ri­øst bum­py un­der­lag uden at op­le­ve no­gen øm­hed bag­ef­ter.

Der­til er ma­te­ri­a­le­mi­ks, zo­ner og sam­lin­ger ble­vet ‘tu­net’, og det ef­ter­la­der ba­re en skar­pe­re ud­se­en­de buks med over­le­gen be­va­e­gel­ses­fri­hed. Punk­tum!

Størst smil på la­e­ben har vi dog over be­n­af­slut­nin­ger­ne, der sta­dig har det vel­kend­te me­get bre­de og fla­de ela­sti­ske kants­tyk­ke, men her er grip­pet mod hu­den ble­vet for­sta­er­ket med en sva­erm af 5 cm lan­ge, tyn­de, ver­ti­ka­le si­li­ko­ne­stri­ber. Der­ved be­gra­en­ser si­li­ko­nen ik­ke stof­fets ela­sti­ci­tet, og buk­sen sid­der ba­re pra­e­cis der, hvor den skal. Thumbs up, Ca­stel­li.

KONKLUSION: Ca­stel­lis nye ud­ga­ve af de­res top­bibs er skabt i ta­et sam­ar­bej­de med cy­kel­hol­det Sky, der el­sker buk­ser­ne. Og vi har da og­så sva­ert ved at se, hvor­dan man kan an­det.

Ma­te­ri­a­ler og mi­ks af dis­se, pu­de, se­ler og fit – ik­ke mindst i be­ne­ne. Og pri­sen er yderst fair.

Hm­m­mm, pas ...

De ul­tr­af­la­de se­ler lig­ger ta­et til hu­den, og det tyn­de mes­h­ma­te­ri­a­le gør dem luf­ti­ge og sva­le. Den smånu­bre­de over­fla­de i stret­ch­ma­te­ri­a­let skal øge det ae­ro­dy­na­mi­ske flow om­kring be­net.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.