300

Aktiv Træning (Denmark) - - NYHEDER -

an­lag­te mo­un­tain­bi­kespor gem­mer der sig i de dan­ske sko­ve og na­tu­r­om­rå­der. Og der kom­mer ha­stigt nye til, vi­ser en igang­va­e­ren­de stor un­der­sø­gel­se støt­tet af bl.a. Nor­dea-fon­den. Pro­jek­tet hed­der OnTrail og er et sam­ar­bej­de mel­lem DCU (Danmarks Cyk­le Uni­on), DGI og Na­tursty­rel­sen og skal kort­la­eg­ge, sva­er­heds­gra­du­e­re og skil­te de dan­ske MTB-spor lan­det over. Tal­let er mar­kant hø­je­re, end for­sker­ne hav­de ga­et­tet på, og kan me­get vel en­de på 350, hvil­ket un­der­stre­ger, at spor­ten er eks­plo­de­ret de se­ne­ste år.

Kil­de: OnTrail

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.