MIKS EN ‘KRA­E­VEN­DE’ RUTE

Aktiv Træning (Denmark) - - TRAILLØB -

Dre­jer du ind på småsti­er­ne, er du al­le­re­de godt i gang. Ge­vin­sten kan dog mak­si­me­res, hvis ru­ten op­fyl­der nog­le spe­ci­fik­ke krav. Den per­fek­te trail­ru­te er ik­ke nød­ven­dig­vis lang, for med de rigtige ele­men­ter er det li­ge me­get, om den er 1 el­ler 8 km lang.

En nem og prak­tisk løs­ning kan og­så va­e­re de man­ge an­lag­te mo­un­tain­bi­kespor, der bå­de er godt skil­te­de og med mas­ser af sving, skra­en­ter op og ned, rød­der mv., der alt sam­men stil­ler sto­re krav til tek­nik­ken, li­ge­som man og­så kan ud­for­dre sig selv ved at lø­be ‘offtrail’ gen­nem sko­v­bun­den.

Det er sam­ti­dig vig­tigt for dit tra­e­nings­ud­byt­te, at du ta­ck­ler lø­bet på den ret­te må­de med kraf­ti­ge for­ce­rin­ger op ad bak­ker­ne, dy­na­mi­ske spring hen over el­ler uden om for­hin­drin­ger – og i øv­rigt har et åbent sind, så du hil­ser ud­for­drin­ger­ne vel­kom­men.

Vil du mi­k­se en sjov og ef­fek­tiv trail­ru­te, så le­ve­rer de her ele­men­ter med ga­ran­ti top­tra­e­ning:

Bak­ker er ge­ni­al traening af puls og styrke, så sørg for mindst et par skrap­pe stig­nin­ger på ru­ten. Miks ger­ne la­en­ge­re, ja­ev­ne bak­ker med kor­te, hid­si­ge stig­nin­ger. Du lø­ber bak­ken op­ti­malt ved at ‘an­gri­be’ den og gi­ve gas op ad stig­nin­gen med kor­te, sprø­de skridt. Pump med ar­me­ne, og løft kna­e­e­ne højt for hvert skridt.

Løs jord, sand el­ler så­gar mud­der er blødt og stja­e­ler kraft fra dit af­sa­et. Det tvin­ger dig til at løf­te af­sa­ets­fo­den op, hvil­ket styr­ker emi­nent op i ha­semus­k­ler­ne. Kan du fin­de 300-500 me­ter med løst un­der­lag, er det per­fekt. Hav fo­kus på at lø­be rankt gen­nem det blø­de fø­re med små, kor­te skridt, hvor du fo­ku­se­rer på at tra­ek­ke af­sa­ets­fo­den op frem for at tryk­ke af mod un­der­la­get.

Stej­le skra­en­ter, som tvin­ger dig til at bru­ge bå­de ben og ar­me – og i yder­ste kon­se­kvens end­da får dig ned at krav­le – sa­et­ter over­krop­pen i spil, sam­ti­dig med at bag­lå­re­ne styr­kes ge­val­digt, når du skub­ber dig op ad skra­en­ter­ne.

‘Laes’ ru­ten, og find den bedste linje op – og så må du el­lers krav­le, spar­ke, skub­be og mø­ve dig opad. Jo me­re du knok­ler i det, jo stør­re er ef­fek­ten. Og husk, vel op­pe er det ba­re af­sted vi­de­re i fuld fart. Kring­le­de, smal­le sti­er, der snor sig gen­nem sko­ven, eg­ner sig sto­rar­tet til at tra­e­ne ba­lan­ce og ko­or­di­na­tions­ev­ne. De hyp­pi­ge ret­nings­skift øver dig i hur­ti­ge va­egt­for­skyd­nin­ger og får sam­ti­dig bre­de­re fat i ben­musku­la­tu­ren end li­ge­ud­løb. Vig­tigt er det, at du løft blik­ket og ‘la­e­ser’ ru­ten fle­re me­ter frem­me, så du kan la­eg­ge en op­ti­mal linje og hol­de far­ten uden at ri­si­ke­re at ram­me fx sto­re sten el­ler tra­e­de for­kert på rød­der. Løb der­for med fo­kus på hur­ti­ge, kor­te skridt, der gør det mu­ligt hur­tigt at skif­te ret­ning.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.