Cipol­li­ni el­ler Cort

Aktiv Træning (Denmark) - - CYKLING -

Hvad: In­ter­val­let er egentlig Cec­chin­is fortje­ne­ste, og som al­tid skal det gø­re for­fa­er­de­lig ondt i sta­en­ger­ne, når man i 20 se­kun­der spur­ter med mak­si­mal in­ten­si­tet ef­ter­fulgt af 1 mi­nut og 40 se­kun­ders pau­se. Det­te gen­ta­ges 5 gan­ge ef­ter­fulgt af 5 mi­nut­ters pau­se og så 5 gan­ge igen. Det ly­der nemt, men er no­get af den mest ube­ha­ge­li­ge traening, der fin­des.

En dansk va­ri­ant af det­te in­ter­val er fra pr­oryt­te­ren Magnus Cort, som kun hol­der 40 se­kun­ders pau­se mel­lem de 20 se­kun­ders spurt. De 20 se­kun­der kø­res til gen­ga­eld pro­g­res­sivt – fra 90 % før­ste gang og 100+ % fem­te gang.

An­tal: De 10 mi­nut­ter gen­ta­ges 2 gan­ge på en tra­e­nings­tur.

Vur­de­ring: In­ter­val­let er uri­me­lig hårdt! Traener an­trit­tet samt krop­pens ev­ne til at ak­ti­ve­re en stør­re del af mus­k­ler­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.