Froo­me Su­per­sy­re

Aktiv Træning (Denmark) - - CYKLING -

Hvad: In­ter­val­let her, der er ba­se­ret på Froo­mes ir­ri­te­ren­de og us­køn­ne, men van­vit­tig ef­fek­ti­ve kø­re­stil, va­rer i 6-8 mi­nut­ter alt ef­ter ryt­te­rens lyst og ru­tens be­skaf­fen­hed. Ta­enk på det som et 20/40-in­ter­val (ik­ke at for­veks­le med 40/20), hvor der her kø­res 20 se­kun­der med 100-110 rpm ef­ter­fulgt af 40 se­kun­der med 8090 rpm. De 20 se­kun­der fo­re­går med høj/me­get høj in­ten­si­tet, mens de 40 se­kun­der fo­re­går med mo­de­rat/høj in­ten­si­tet.

An­tal: De 6-8 mi­nut­ter gen­ta­ges 2-3 gan­ge på en tra­e­nings­tur.

Vur­de­ring: Et tek­nisk ud­for­dren­de in­ter­val, hvor ev­nen til at hol­de høj ka­den­ce med høj in­ten­si­tet vir­ke­lig bli­ver sat på prøve.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.