Velsid­den­de og let top­hjelm

Aktiv Træning (Denmark) - - ANMELDELSE­R -

Top­hjel­men fra bud­get­ma­er­ket Abus er en su­ve­ra­en al­l­ro­un­der, der uden pro­ble­mer kan blan­de sig med de bedste mo­del­ler fra lu­kus­brands som Giro, Kask og Spe­ci­a­lized.

ABUS AIRBREAKER

Pris: 1.699 kr.

Hvad: Hig­hend-cy­kel­hjelm til lan­de­vej­en. 28 ven­ti­la­tions­hul­ler og en må­lt va­egt på 219 gram (str. M). Fås i 10 for­skel­li­ge far­ver.

Abus er mest kendt for pris­ven­li­ge urban cy­kel­hjel­me, men har de sid­ste par år for­søgt sig i hig­hend­seg­men­tet. Og de har la­ert hur­tigt. Først med ae­ro­hjel­men Ga­meChan­ger, der gjor­de det godt i vo­res test, og nu med al­l­ro­und­hjel­men Air Bre­a­ker, der gør det de­ci­de­ret frem­ra­gen­de. Hjel­men blev først set på ho­ve­d­et af Val­ver­de, da han blev ver­dens­me­ster. Og det er en hjelm, der er regn­bu­e­stri­ber­ne va­er­dig og uden pro­ble­mer kan må­le sig med top­mo­del­ler­ne fra Spe­ci­a­lized, Kask, Giro og an­dre me­re vel­esti­me­re­de top­hjelms­pro­du­cen­ter.

AirBreaker er på den ene si­de ret mini­ma­li­stisk og på den an­den ret avan­ce­ret. Den er støbt ef­ter en ny­ud­vik­let me­to­de, der gav­ner fit­tet og gør det mu­ligt at la­ve man­ge og dy­be ven­ti­la­tions­ka­na­ler. Det gør hjel­men let og super ven­ti­le­ret, sam­ti­dig med at det skul­le va­e­re me­get ae­ro­dy­na­misk. Det sid­ste er sva­ert at te­ste, men vi op­le­ve­de i hvert fald et la­ek­kert kø­len­de luft­flow over ho­ve­d­et på var­me da­ge. Pad­din­gen i hjel­men er spar­som og sid­der som et sam­let net, der kan af­mon­te­res med en skrue. Det fun­ge­rer vir­ke­lig godt, og sam­men med en pra­e­cis finju­ste­ring gi­ver det en su­ve­ra­en pas­form helt uden om­rå­der, der klem­mer. Hjel­men er en letva­eg­ter og har et lidt kle­int rem­ og spa­en­de­sy­stem. Det fun­ge­rer upå­kla­ge­ligt, men vir­ker lidt skrø­be­ligt.

KON­KLU­SION: En vir­ke­lig la­ek­ker hjelm, der gør sig be­ma­er­ket med en slank og smal sil­hu­et, lav va­egt, god ven­ti­la­tion og frem­ra­gen­de pas­form. Hø­rer na­tur­ligt til på øver­ste hyl­de.

Let, vel­de­sig­net, velsid­den­de og rig­tig flot.

In­gen MIPS-sy­stem og lidt vel simp­le strop­per.

Hjel­men er smal og slank og ‘fyl­der’ ik­ke me­get på ho­ve­d­et. Det kan vi li­de.

Det ind­byg­ge­de net skal frem­me ven­ti­la­tio­nen samt for­de­le van­det bed­re, hvis du tøm­mer en fla­ske over ho­ve­d­et på en varm dag.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.