Fra­ek ga­de­ra­cer til kor­te­re tu­re

Aktiv Træning (Denmark) - - ANMELDELSE­R -

La­ek­kert de­sign og frem­ra­gen­de kom­fort gør Adidas’ nye sto­re sats­ning til en glim­ren­de lø­be­sko, men alt­så kun til kor­te­re tu­re.

ADIDAS PUL­SE­BOOST HD

Pris: 1.100 kr.

Hvad: Neut­ral lø­be­sko med Boost HD-mellemsål og over­del i stra­ek­bar knit. Drop: 8 mm. Va­egt: 314 gram (str. 43).

Pul­se­boost HD er det se­ne­ste skud på Adidas’ vidt­vok­sen­de Boost-stam­me. Det er ny lø­be­sko ta­enkt til byløb og – mest be­ma­er­kel­ses­va­er­digt – for­sy­net med en ny mellemsål, den så­kald­te Boost HD. HD står for High Den­si­ty, og så­len er og­så ma­er­k­bart fa­ste­re, end vi er vant til med den klas­si­ske Boost-sål. Fo­den syn­ker min­dre ned i ma­te­ri­a­let, og stød­da­emp­nin­gen er hår­de­re. Det gi­ver en hur­ti­ge­re og me­re kon­tant lø­be­op­le­vel­se i for­hold til den klas­si­ske Boost, der i vo­res bog of­te na­e­sten er for blød. Men det gi­ver og­så min­dre be­skyt­tel­se, og ef­ter 8-10 km i sko­en kan man alt­så godt ma­er­ke det i la­eg­ge­ne. Det skyl­des ik­ke kun, at så­len er fa­ste­re, men og­så at der er min­dre af den. Mens en klas­sisk Ul­tra­boost by­der på 29 mm sål, er der kun 18 i den­ne her, og til­sam­men gør de to ting, at sko­en eg­ner sig bedst til kor­te tu­re på un­der 10 km.

Adidas ha­ev­der selv, at sko­en er me­re sta­bil end den ori­gi­na­le Ul­tra­boost, og det er og­så sandt for så­lens ved­kom­men­de. Men sta­bi­li­te­ten un­der­støt­tes ik­ke rig­tig af overdelen. Den nye Adapt Knit-va­ev­ning er super stra­ek­bar og sid­der som en sok om fo­den, men til trods for lidt ek­stra for­sta­er­k­nin­ger om midt­fo­den hol­der den alt­så ik­ke fast nok på fo­den. Isa­er i skar­pe sving ‘fal­der’ man ud over så­len. Den nye yder­sål er til gen­ga­eld sa­er­de­les vel­lyk­ket. Den bi­der sig su­ve­ra­ent fast på hår­de, glat­te un­der­lag og gi­ver tryg­hed selv på vå­de bro­sten.

KON­KLU­SION: En la­ek­ker sko, der gør det li­ge så godt til hver­dags­brug som til traening. Den nye, me­re kom­pak­te sål eg­ner sig bedst til kor­te­re tu­re.

De­sign, pas­form og dej­lig kon­tant. Lidt for løs over­del. Ueg­net til lan­ge tu­re – og så måt­te va­eg­ten alt­så godt va­e­re la­ve­re.

Den in­ter­ne ha­el­kap­pe gi­ver en smu­le hold, men ik­ke nok til at gø­re sko­en rig­tig sta­bil.

Pul­se­boost HD fås i før­ste om­gang i 4 far­ver, men fle­re vil føl­ge.

Flap­pen på sko­en er for­sy­net med en QR-ko­de. Scan­ner du den, får du ad­gang til en play­li­ste på Spo­ti­fy la­vet spe­ci­fikt til den by sko­en er købt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.