Hvor­for si­ger man, at frie va­eg­te er bed­re end styr­ke­tra­e­ning i ma­ski­ner?

Aktiv Træning (Denmark) - - SPØRG OS -

SVAR: For­de­len ved frie va­eg­te er først og frem­mest, at de til­la­der en fri be­va­e­gel­ses­ba­ne og et fuldt be­va­e­geud­slag – det, der kal­des full ran­ge of mo­tion. Du ak­ti­ve­rer fle­re af de små mus­k­ler, der sta­bi­li­se­rer de stør­re mus­k­ler, hvil­ket gør tra­e­nin­gen og be­va­e­gel­ser­ne me­re al­si­di­ge og funk­tio­nel­le, så styr­ken bed­re kan over­fø­res til an­den sport og al­min­de­li­ge dag­lig­dags be­va­e­gel­ser og løft. Du får og­så i hø­je­re grad styr­ket ko­or­di­na­tion og mo­to­rik med frie va­eg­te. Når det er sagt, så er man­ge ma­ski­ner dog helt fi­ne at bru­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.