SUPERFOOD

Aktiv Træning (Denmark) - - INDHOLD -

— Broc­co­li er en smuk grøn ‘buket’ af vi­ta­mi­ner, fi­bre, mi­ne­ra­ler og sun­de bit­ter­stof­fer.

Har du hu­sket at spi­se din broc­co­li i dag? Så til­lyk­ke! For­de­le­ne vil nem­lig in­gen en­de ta­ge. Den grøn­ne sag er en smuk buket af vi­ta­mi­ner, fi­bre, mi­ne­ra­ler og sun­de bit­ter­stof­fer.

Bed­ste til­be­hør

Broc­co­li har va­e­ret kendt i Ita­li­en i et par tu­sind år, og den gør sig godt med in­gre­di­en­ser fra hjem­lan­det, fx pas­ta, hvid­løg og par­mesan. Et kry­dret mod­spil kla­e­der broc­co­li­en, så va­er ger­ne rund­hån­det med chi­li, so­ja og syr­lig li­me. Broc­co­li­ens lidt be­ske smag er god med modne og sø­de frug­ter som mango og tør­re­de tra­ne­ba­er.

Bed­ste til­be­red­ning

Glem mors van­de­de ud­ga­ve, for over­kog­ning er broc­co­li­ens va­er­ste fjen­de. Du får al­ler­f­lest af de kra­eft­ha­em­men­de stof­fer, hvis du spi­ser broc­co­li­en rå, men en na­en­som til­be­red­ning gør den til en stør­re fryd for di­ne smagsløg, sam­ti­dig med at de fle­ste na­e­rings­stof­fer be­va­res. Prøv lyns­teg­ning el­ler blan­che­ring.

Vid­ste du, at ...

… broc­co­li tid­li­ge­re gik un­der nav­net as­p­ar­ge­skål? Den hø­rer til kå­l­fa­mi­li­en, men sma­gen min­der fak­tisk lidt om as­p­ar­ges.

HOL­DER DIG UNG

Ame­ri­kan­ske for­ske­re har fun­det ud af, at broc­co­li er rig på et be­stemt an­ti­al­drings­stof. Når de fodrer mus med stof­fet, be­va­e­ger de sig me­re, får ta­et­te­re knog­ler, sta­er­ke­re mus­k­ler, bed­re im­mun­for­svar samt skar­pe­re syn.

GULD PÅ OVER­FLA­DEN FORE­BYG­GER KRA­EFT

De utal­li­ge små for­gre­nin­ger i broc­co­li­en gi­ver et ka­em­pe­stort over­fla­dea­re­al, og da det er på over­fla­den, flest sun­de plan­te­stof­fer gem­mer sig, in­de­hol­der den knol­de­de kål gram for gram langt fle­re sun­de sa­ger end an­dre grønsa­ger.

Broc­co­li er den grønsag med det al­ler­hø­je­ste ind­hold af sul­fora­fan. Det er et stof, der i stu­di­er har vist sig at ha­em­me kra­eft­cel­ler – i hvert fald hos dyr.

Du kan sag­tens spi­se det ne­der­ste af broc­co­li­en, der by­der på bå­de la­ek­ker smag og et crun­chy bid. Skra­el det yder­ste lag af, og brug stok­ken i fx en co­leslaw, puré el­ler som sundt fyld i klas­si­ske fri­ka­del­ler.

58% SPIS STOK­KEN

me­re broc­co­li sa­el­ger su­per­mar­ke­der­ne i ja­nu­ar i for­hold til de­cem­ber, vi­ser en op­gø­rel­se.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.