AN­MEL­DEL­SER

Aktiv Træning (Denmark) - - INDHOLD -

— Test af det ny­e­ste grej til ak­ti­ve ma­end og kvin­der. Den­ne må­ned prø­ver vi bl.a. Ni­kes nye fra­ek­ke best­sel­ler-lø­be­sko Pe­gasus samt B&O’s luk­suri­ø­se trå­d­lø­se he­ad­set til sve­dig tra­e­ning.

Med et ba­ne­bry­den­de de­signskif­te ram­mer Ni­ke med det­te års ud­ga­ve af trailsko­en Pe­gasus i den grad ‘bulls eye’ og be­gej­strer he­le vej­en rundt.

NI­KE PE­GASUS 36 TRAIL

Pris: 1.050 kr.

Hvad: Uni­ver­sal-trailsko, som eg­ner sig bå­de til ter­ra­en og til vej. Eva Cus­hion-mel­lem­sål og Zoom Air-pu­der samt grov­pro­fi­le­ret sål.

Første­hånd­s­ind­tryk­ket er ret vildt. For sja­el­dent er en her­re­lø­be­sko set me­re fla­bet end dis­se nye trailsko fra Ni­ke. Det er og­så før­ste gang, at Pe­gasus Trail ik­ke ‘blot’ er en di­rek­te ko­pi af den al­min­de­li­ge Pe­gasus-mo­del ba­re med en grov sål og over­del på. Nu har Trail sit helt eget de­sign. Og tak for det, for det er no­get af det bed­ste, vi har prø­vet af uni­ver­sel­le trailsko.

Pas­for­men er al­de­les frem­ra­gen­de. Når man tra­ek­ker fo­den ned i sko­en, om­slut­tes den straks, som er det en sok, man får på. Det er plø­sens fast­gø­rel­se i en in­dre sok, som sik­rer det­te ra­re grip. Over­de­len er en onepi­e­ce-over­del i en kraf­tig mesh med mas­ser af per­fo­re­rin­ger net­op der, hvor man øn­sker ven­ti­la­tion i sko­en. Al­le for­sta­er­k­nin­ger og sy­nin­ger er søm­lø­se i en so­lid kva­li­tet. Ene­ste mi­nus er, at vand si­ver li­ge ind i vå­dt fø­re. Man kan ik­ke få det he­le!

Tyn­de snø­rebånd, en fint pol­stret pløs samt Flywi­re og yder­li­ge­re snø­re­hul­ler gør he­le snø­rin­gen no­get na­er per­fekt og for­fi­ner for­nem­mel­sen af den go­de pas­form. Det er isa­er på trail­tu­re­ne et must.

Midt i al hy­pen om­kring Ni­kes nye mel­lem­så­ler har man her valgt den klas­si­ske Cus­hion EVA-sål med Zoom Air-pu­der. Mod­sat ga­de­ver­sio­nen af Pe­gasus er der i trail­ud­ga­ven pu­de i bå­de ha­el og for­fod. Det gi­ver en bed­re flek­si­bi­li­tet end én lang Zoom-pu­de som i ga­deud­ga­ven. Mel­lem­så­len ta­ger stø­de­ne på na­e­sten al­le un­der­lag – ene­ste mi­nus er på skar­pe sten, som kan ma­er­kes.

Tyk­kel­sen på så­len fø­les lidt tyn­de­re end på lan­de­vejs­mo­del­len, men den fun­ge­rer no­get na­er per­fekt – og­så på net­op ve­je og for­tove. Om­vendt gi­ver den bre­de for­fod en dej­lig for­nem­mel­se for un­der­la­get på selv me­re tek­ni­ske un­der­lag, der kla­res med sik­kert greb og bid af en pro­fi­le­ret yder­sål, der er byg­get op af en klas­sisk blan­ding af blown rub­ber (blød) og en kar­bon­for­sta­er­ket gum­mi med knop­per i al­le ret­nin­ger. Knop­per­ne er hver­ken for sto­re el­ler dy­be, så de kla­rer op­ga­ven på stort set al­le un­der­lag, og uan­set om det er vå­dt el­ler tørt. Mud­der og plø­re er ik­ke fa­vo­ri­tun­der­lag, men det kra­e­ver ty­pisk og­så spe­ci­alsko. Stør­ste over­ra­skel­se er sko­ens per­for­man­ce på by­ens un­der­lag i regn­vejr – det dur ba­re.

Med an­dre ord er Pe­gasus 36 Trail en no­get na­er per­fekt sko til de lø­be­re, som har et styk­ke vej til sko­ven – el­ler dem, som vil ha­ve én sko, der kla­rer de fle­ste un­der­lag. Sam­ti­dig oser sko­en af hold­bar­hed. Vi så fak­tisk na­e­sten in­gen tegn på sli­ta­ge ef­ter vo­res må­ned­lan­ge test, ud over at den hvi­de over­del var knap så hvid. Men el­lers var bå­de over­de­len og så­len helt ‘spot­less’.

KON­KLU­SION: Den bed­ste door to trail-lø­be­sko, vi har te­stet til dato.

Klart bedst på sti­er og i ter­ra­en, men man over­ra­skes over, hvor godt den gør det i by­mil­jø­et. Og til en su­per pris!

Pas­form, vej­greb og stø­dab­sor­be­ring, de­sign, god pris.

In­gen vand­af­vis­ning.

Som al­tid med Ni­ke skor­ter det ik­ke på far­ve­va­ri­an­ter.

Den for­nemt stø­dab­sor­be­ren­de mel­lem­sål hja­el­pes godt af de langs­gå­en­de crash rails, de­for­ma­tions­ril­ler.

Tyn­de snø­rebånd med en smu­le ela­sti­ci­tet – samt Ni­kes ind­byg­ge­de Flywi­re-sy­stem – sik­rer en su­per snø­ring, der bli­ver, hvor man stram­mer dem til, og en ge­ne­rel for­nem pas­form om fo­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.