I en kold, mørk tid

Aktiv Træning (Denmark) - - INDHOLD - Niels Chri­sti­anTha­lund

Når sa­e­so­nen skif­ter, og det bli­ver mørkt, koldt, bla­e­sen­de, regn­fuldt og på al­le må­der møg­ud­for­dren­de at vri­de sig fri af so­fa­pu­der­ne og hol­de skru­en i van­det med tra­e­nin­gen, så må der gri­bes dybt i va­er­k­tøjskas­sen med tra­e­nings­mo­ti­va­tion. I det her num­mer run­der vi to så­dan­ne for­mi­dab­le va­er­k­tø­jer, som jeg selv kun kan gi­ve ube­tin­get ‘thumps up’.

Nog­le år til­ba­ge gik det tra­egt med at få sat tur­bo på fit­nes­stra­e­nin­gen, da det blev mørkt og surt. Jeg kun­ne i sa­er­lig suc­ces­fuld grad over­be­vi­se mig selv om, at der var den ene el­ler den an­den go­de grund til li­i­i­i­i­ge at ud­sa­et­te el­ler skip­pe tu­ren til styr­ke­lo­ka­let. Men så han­ke­de en kam­me­rat op i mig, og vi la­ve­de en blod­ed om so­lidt mak­ker­skab med ab­so­lut in­gen plads til und­skyld­nin­ger og pja­ek. Så kør­te det el­lers ba­re.

Sam­ti­dig vi­ste det sig, at vi tra­e­ne­de en hel del me­re ef­fek­tivt, når vi så­dan hjalp, pres­se­de og vå­ge­de over hin­an­den de­r­in­de mel­lem va­egtsta­ti­ver og tra­e­nings­ba­en­ke. Ren win-win.

Li­ge­så med cy­kel­tra­e­nin­gen. Lan­de­vej­en er håb­løs i vin­ter­sa­e­so­nen. Skra­em­men­de kold og mod­by­de­lig på al­le må­der. Men hel­dig­vis er der et su­ve­ra­ent al­ter­na­tiv: Hop på ho­me­trai­ne­ren, hook dig på net­tet, og så er der el­lers dømt pe­dal­ridt med og mod alt og al­le i en grad, som kun fan­ta­si­en – og di­ne bom­be­de cy­kel­ben – sa­et­ter gra­en­ser for.Tjek vo­res gu­i­de på si­de 34, og tril så en­de­lig med ud i vin­te­r­en – hjem­me i din lu­ne stue.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.