LØFT HJERTEFEDT­ET VA­EK

Aktiv Træning (Denmark) - - NYHEDER -

Styr­ke­tra­e­ning er et over­ra­sken­de ef­fek­tivt vå­ben mod hjer­te­fedt, vi­ser dansk forsk­ning.

At løf­te va­eg­te er mindst li­ge så ef­fek­tivt som at sve­de på mo­tions­cyk­len, når det ga­el­der om at be­ka­em­pe fed­tet om­kring hjer­tet, som mista­en­kes for at kun­ne fø­re til hjer­te-kar-syg­dom­me. Det vi­ser et nyt stu­die fra Cen­ter for Ak­tiv Sund­hed på Rigs­ho­spi­ta­let.

De 32 over­va­eg­ti­ge del­ta­ge­re blev ind­delt i tre grup­per. Grup­pe 1 skul­le dyr­ke ud­hol­den­heds­tra­e­ning på mo­tions­cy­kel tre gan­ge om ugen a 45 mi­nut­ter, grup­pe 2 skul­le styr­ke­tra­e­ne 45 mi­nut­ter tre gan­ge om ugen, og grup­pe 3 skul­le slet ik­ke tra­e­ne i de 12 uger, for­sø­get va­re­de. Re­sul­ta­ter­ne vi­ste, at del­ta­ger­ne, der dyr­ke­de ud­hol­den­heds­tra­e­ning og styr­ke­tra­e­ning, re­du­ce­re­de det in­der­ste fedt­lag om­kring hjer­tet med hen­holds­vis 32 pct. og 24 pct. i lø­bet af tra­e­nings­for­lø­bet. Men kun styr­ke­tra­e­ning før­te til en sig­ni­fi­kant re­duk­tion af det yd­re lag hjer­te­fedt, nem­lig 31 pct., i lø­bet af de 12 uger.

Kil­de: JAMA Car­di­o­lo­gy

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.